ای فرمانده برخيز وقت جنگ است

کشیش سیامک زرگری
8 مارس, 2015

چکیده موعظه

حزقیال 33«وکلام خدا بر من نازل شد گفت ای پسر انسان به قوم من خطاب کرده بگو اگر زمان جنگ فرا رسیده و شمشیری بر علیه شما کشیده شده و دشمنان شما بر شما تاخته اند دیده بان ایستاده و بگوید ای قوم خدا شمشیر را ببینید و کرنا را نواخته و قوم را آگاه سازد اگر کسی صدای کرنا را شنیده آگاه نشود آنگاه شمشیرخواهد آمد و او را گرفتار خواهد کرد اما اگر هوشیار باشند شمشیر بر آنها آسیبی نخواهد زد قوم مرا آگاه کرده و بگو زمان،زمان جنگ است»در کتاب مقدس آنقدر جنگهای روحانی مهم است در اعداد 21:14 راجع به کتاب جنگهای خدا صحبت میکند.انگار قوم اسرائیل کتابی داشت که در آن تمام جنگهایی که خدا برای قوم اسرائیل میجنگد را دارد.خدا لحظه به لحظه قومش را فراموش نکرده و اگر قوم خدا در تمامی جنگها اکنون زنده است زیرا خدای زنده در او ساکن است.خدا هرگز بچه هایش را فراموش نمیکند.چه بفهمی چه نفهمی.رومیان 15:4«چیزهایی که از قبل مکتوب شده اگر تو فراموش کنی من مکتوب کردم برگرد به آنها نگاه کن و از آنها درس بگیر مبادا آنها را تکرار کنی و نیکوهایی خدا را به یاد بیار که چگونه با امانت برای تو ایستاد.خدا در جنگها برا قومش می ایستد او ما را رها نکرده و نمیکند مهم نیست در چه وضعی هستی و چه غولی مقابل تو ایستاده است،خدا بزرگتر از تمامی اینها است.دانستن اصول مبارزه خیلی به ما کمک میکند داوود در دوم سموئیل 22:35 درباره سرود پیروزی بر علیه دشمنان میگوید خدا دستهای مرا به جنگ تعلیم میدهد تا به بازوی خود کمان برنجی را بکشم.جنگ ما با هیچ انسانی نیست بلکه با دنیای تاریکی است.اگر من یاد بگیرم کلام خدا اسلحه ای است در دست من من میتوانم در جنگ بایستم انگشت های من باید ورق بزند و کلام خدا را لمس کند و بشناسد تا کتابی جنگی باشد و ین کلام تیری است بر قلب سیاهی.بازوی تو بازوی زور و قدرت نیست بلکه مسح خدا است .دست تو برای بلند کردن است وقتی تو کوتاه میایی و میبخشی داری با شیطان میجنگی.جنگ روحانی فقط داد زدن نیست آنچه او میگوید و تو نمیکنی داری جنگ روحانی میکنی کلام خدا در یعقوب میگوید با ابلیس مقاومت کن یعنی هرچه میگوید نکن او از تو دور خواهد شد.یکجای دیگر هم بله باید فرمان دهی و نهیب بزنی که تو در زندگی من جایی نداری.در کتاب مقدس از پیداش جنگ شروع و تا مکاشفه ادامه میابد.ما الان وسط رو به آخر هستیم.تمام کتاب پر از جنگ ها است اما روزی جنگها تمام میشود و خدا میخواهد امروز ما سهم خود را در این جنگها درست انجام دهیم.,,

اشتراک