ای نبی و ای پادشاه و ای کاهن , مسح خدا را هر روزه بپوش

کشیش سیامک زرگری
18 می, 2014

چکیده موعظه

تمامی زندگی ما فیض است.فیض عمومی خدا برای همه است اما فیض مخصوص خدا برای شخص ما است برای هر کس منحصر به فرد است که نیاز به ایمان دارد تا دریافت کنی.خدا ما را خوانده است تا فیض خدا را دریافت کنیم.مکاشفه 1:6«از عیسی مسیح که شاهد امین و برخاسته از مردگان است رییس پادشاهان جهان است او را که ما را محبت مینماید و از گناهان به خون خود شست و ما را نزد خدای پدر کاهنان و پادشاهان ساخت»هر کس به مسیح ایمان دارد خوانده شده تا پادشاهی کند و این پرده ای بود که خدا کنار زد تا ما ببینیم که ما در خد شاهزاده هستیم .اینکه مردم به ما چگونه رفتار میکنند بستگی به این دارد ما چه اجازه ای میدهیم.ما هستیم که به مردم نشان میدهیم با ما باید چگونه رفتار کنند.احترام بگذارند یا سخره کنند.اگر تو باور کنی در مسیح پادشاه هستی مردم وقتی کنار تو می ایستند برای تو احترام دیگری دارند و حرف تو را جدی میگیرند و تو را باورت میکنند.تا خودت این را باور نکنی نمیتوانی به مردم بقبولانی.خودت باید باور کنی تا مطابق باورت زندگی کنی و این باور در زندگی تو نمایان شود.این فیض خدا است که ما در مسیح پادشاه هستیم.خدا که پادشاه پادشاهان است با قبول ما به عنون فرزندش ما را شاهزاده ی خود کرد و این نهایت فیض و لطف خدا است که ما از پدر ارث ببریم.ما در مسیح نبی هم هستیم که خدا فیض میدهد تا صدای خدا را بشنویم با او صحبت کنیم و از او دریافت کنیم مگر میشود فرزندی صدای پدر خود را نشنود و نشناسد؟به جز این فیض مضاعف خدا میدهد تا صدای خدا را درباره ی دیگران به جهت تشویق و بنا و تسلی بشنویم و به دیگران پیغام دهیم.خدا میخواهد نه فقط به ما عطایا دهد بلکه برای استفاده از آن نیز به ما مسح میدهد.مسخ خدا نیز به نوعی فیض خدا است.عطیه ی خدا مثل یک ماشینی است که به تو هدیه داده شده اما وفتی پشت آن مینشینی اینکه بتوانی از آن استفاده کنی مسح خدا است.مسح مجوز استفاده از فیض و عطایا است.سه گروه بودند که در کتاب مقدس مسح میشدند (مسح یعنی مالیدن روغن)پادشاهان و انبیا و کاهنان.اینکه تو به پادشاهی و کهانت و نبی بودن خوانده شدی آمین اما بدون مسح قادر به انجام آن نیستی.این مسح کردن علامت ظاهری بود تا نشان دهد خدا این فرد را انتخاب کرده است.ما برای انجام هر کاری برای جا به جا شدن هر ماشینی که خدا به ما داده است ما محتاج به مسح هستیم و مسح حضور قوی خدا روی کاری است که میخواهی انجام دهی.,,,,,

اشتراک