ای پسر خدا بر من رحم کن و مرا زیر چترت بپذیر

کشیش سیامک زرگری
16 نوامبر, 2014

چکیده موعظه

ردا در کتاب مقدس یعنی پوشاننده ی پشت کتف ،شانه تا بازوها.این ردا بیشتر حمایت کننده ی پشت است و تا آرنج نیز میاید.آنی که زیر چتر خدا میاید خدا او را در امنیت و مواظبت قرار میدهد.وقتی مسح خدا از اطاعت این چتر بر تو آید میتوانی مسئولیت هایت را درست انجام دهی خدا پشتت را حمایت میکند تا آنچه میخواهی باشی و نمیتوانی بر تو بشود.عیسی میگوید اگر میخواهی مثل من دعا کنی و بشود باید زیر چتر خدا باشی.در اطاعت خدا باشی اراده ی او بر تو بیاید.یهودی ها وقتی دعا میکنند یک ردا بر سر خود میگذارند به این معنا که خدایا از همین وقت دعا میخواهم زیر اقتدار تو باشم.خدایا زیر چتر تو است که دارم دعا میکنم من در میل تو هستم نه به خواهش من بلکه به اراده ی تو و چتر خدا قدرت ما میشود خدا فرد زیر چتر را مسح تازه و ردای تازه میبخشد.اشعیا 58:9«آنگاه دعا خواهی کرد و خدا تو را اجایت خواهد فرمود و توبه خواهی کرد (زیر اقتدار برمیگردی)و خداوند میگوید اینک برای تو حاضرم.اگر تو به خدا چشم میگویی خدا به دعای تو نیز چشم میگوید.گاهی فکر میکنیم هر چه در زندگی ما است از خدا است مریضی و شفا بدبختی و خوشبختی!خدا بدی نمیدهد!بدی موجود در زندگی ما حکمت خدا نیست.حکمتی که از آسمان است زلال و صلح آمیز و شفا دهنده است نه در درد و بدبختی.خدا از بدی استفاده نمیکند که به ما هیچ خیری دهد.خدا هیچ چیز بدی  نمیدهد زیرا افکار خدا و قلب خدا برای ما سلامتی است.وقتی خدا آدم و حوا را خلق کرد به خاطر فیض خود همه چیز به آنها داد.زمانی که آدم چشمانش را باز کرد در برکت بود.در بهشت زمینی بود جایی که خدا حضور دارد آنجا بهشت است.او در حضور خدا بود.زن نیز چشمش را که باز کرد در برکت بود و برای فرزند هم همین میخواست باشد.این قلب و استاندارد خدا است که برکت باشد.اگر میخواهی در این برکت زندگی کنی،خدا برکت را از کسی نمیگیرد عظایایش را پس نمیگیرد نعمتش را پس نمیگیرد فیضش را پس نمیگیرد نیکویی هایش را پس نمیگیرد.پس این اتهام را به خدا نزنید که چیزی از شما گرفته است.خدا که به تو فیض میدهد طریق حفاظت از فیض را هم به تو میگوید.,,,

اشتراک