ای کوروش برخيز که خداوند ترا ميخواند

کشیش سیامک زرگری
26 مارس, 2017

چکیده موعظه

کیستی؟چیستی؟/ پیدایش نشان میدهد خدا انسان را به صورت خود آفرید(شخصیتی و عملکردی).ماهیت آدم از عقبه ی او می آید.کیستی من به عقبه ی من برمیگردد من از کجا می آیم؟عقبه ی آدم 5 روز نیکویی و برکت بود که هویت خود را از آن میگرفت.هویت آدمی ارزش های آدمی است.انسان مطابق آنچه فکر میکند(ارزش)زندگی میکند.وقتی ارزش کسی از چیز ها باشد چون آنها دائم در حالی تغییر هستند نگرانی و نا آرامی به وجود می آید.ما ارزش هایمان را از چی داریم میگیریم؟برخی خود را نا توان و پیر میدادند و ارزش خود را از سن خود میگیرند!برخی ها پیر میشوند تا چروکی میبینند نگران میشوند که دارند تغیر میکنند و نا امید و افسرده میشوند چون چیزهایی که ارزش میدادند در حال از دست دادن است.ما نباید هویت خود را از داشته هایمان بگیریم.اکثر دعواها سر چیزهاست تا ارزش ها و محبت و راستی!روزی که شیطان سر ایوب با خدا صحبت میکرد خدا گفت بنده من ایوب را دیدی؟(هویتش را از من میبیند) گفت بله دیدم چقدر چیز ها دارد!!(هویت او از تو نیست از چیزهایش است)پس جنگ سر هویت بود.شیطان گفت بگذار چیستی هایش را بگیرم تا ببینیم کیستی او میماند یا نه.از زمین و زمان برای ایوب بارید و چیستی هایش توسط شیطان زده شد!خدا اجازه داد!ایوب میگوید خدا چیستی ها را خودش داد خودش گرفت اماکیستی مرا نگرفت و این شد که خدا آخر ایوب را از اول پر برکت تر کرد.آدم در باغ عدن چطور سقوط کرد؟شیطان گفت بیا چیز بهت بدم که کسی بشوی!آدم به همین دلیل سقوط کرد زیرا هویتش را از چیز میخواست بگیرد.در بیابان مسیح نیز اینگونه آزموده شد اگر پسر خدا هستی (مزمور:فرزندان شخص عادل گرسنه نمیماند)به سنگ بگو نان شود!چیستی نان!اما مسیح میگوید انسان به چیستی زندگی نمیکند بلکه به کیستی که کلام خداست زیست میکند.در کتاب اشعیا که در حدود 200 سال قبل کوروش زندگی میکرد در باره کوروش نبوت کرد.دست خدا روی کوروش بود که در کودکی نمیرد و زنده بماند زیرا خدا نقشه ای داشت.شیطان این را میفهمد به همین خاطر از زمین و زمان بر ضد تو استفاده میکند.اشعیا میگوید کوروش شبان من است.

اشتراک