بازگشت به هویت پادشاهی

کشیش سیامک زرگری
9 آگوست, 2020

چکیده موعظه

در باب 4 کتاب مکاشفه راجع به تخت‌نشین صحبت میکند و میگوید دیدم یک بره که سمبل عیسی است عیسی بره ی بی عیب خدا (اشعیا) همان بره ای که برای گناه جهان میاید،ناگاه این بره به شیر سبط یهودا تبدیل میشود و آنجا عیسی بره ی بی زبان نیست شیری است که با اقتدار نشسته است.بعد آن 24 پیر که تاج بر زمین گذاشته و پرستش میکنند.و این بره است که مستحق گشودن مهر ها است.طوماری دست عیسی بود و این شیر اقتدار دارد که این طومار را بگشاید.شیطان در کلام خدا همچون شیر است و خود شیر نیست بلکه عقده دارد مثل عیسی باشد و ادای او را در بیاورد اما این شیطان نه شیر بلکه موش هم نیست زیرا سرش روی صلیب توسط عیسی کوبیده شده است.این طومار 6 مهر دارد  6 مرحله دارد.عیسی است که تصمیم میگیرد و داوری میکند.وقتی خدا ما را نزد خود پادشاهان و شاهزاده و ولیعهد مبینید ،ما در خود در رفتار اخلاق و شخصیت و درون خود مبینیم که خیلی فاصله داریم تا آن چیزی که خدا میگوید.آیا خدا اشتباه میبیند یا برداشت ما اشتباه است؟تثنیه 17:18«البته پادشاهی را که یهوه خدایت برگزیند بر خود نصب نما یکی از برادرانت را بر خود پادشاه بساز شخص بیگانه نباشد»یعنی فقط باید جزء خانواده الهی پادشاه باشد و غریبه(شیطان)نباید بر تو پادشاهی کند.چون بر تخت مملکت خود بنشینید نسخه ی این شریعت را از آنچه از آن نزد لاویان کهنه است برای خود در طوماری بنویسید»وقتی میخواهی پادشاهی کنی باید شریعت خدا را برای خود داشته باشی بخوانی و مطالعه کنی. و آن نزد او باشد و همه روزهای عمرش آن را بخواند تا بیاموزد  یهوه خدای خود را احترامکند و بترسد.ما پادشاهان باید هر روز کلام پادشاه را بخوانیم تا اراده ی او را انجام دهیم.روح خدا ما را به ملکوت خدا دعوت میکند و ما را تعلیم میدهد و تربیت میکند.ما به نان و آب یعنی کلام خدا و روح خدا نیاز داریم.اینکه تو به پادشاهی دعوت شدی و اقتدار داری را نیز دنیای تاریکی میفهمد و به همین دلیل است جنگ هایی بر علیه تو شروع میشود زیرا شیطان میداند تو در پادشاهی خودت با اقتدار ایستادی.هیچ پادشاهی بی عیب نیست و خطا میکند اما نباید عقب نشینی کند و روح خدا هر چه لازم باشد را از کلام به ما یاد خواهد داد.شیطان هیچ قدرتی ندارد فقط از طریق دروغ و فریب عمل میکند.با اعلام حقیقت میتوانی قدرت فریب را باطل کنی و حقیقت عیسی و پادشاهی عیسی است که ما را در این جایگاه دعوت کرده است.چرا نمیتوانم باور کنم که در خدا که هستم؟این مشکل عدم امنیت درونی ما است اما عادل به ایمان زیست مکیند نه به احساس.اگر در خودت هویتی که خدا به تو داده است را حس نمیکنی مهم نیست ایمان داشته باش اگر خدا میگوید هست پس هست.,,,

اشتراک