بایست و در روح خدا فرمانروا باش !

کشیش سیامک زرگری
8 ژوئن, 2014

چکیده موعظه

حزقیال 37«ماجرای قوم خدا است.زندگی شان به جایی میرسد با اینکه با آن قوت آنها را از مصر بیرون آورد به جایی رسیدند که گفتند خدای ما کجا است؟گاهی در شرایطی قرار میگیری که میگویی آیا برای این وضع من امیدی هست؟آیا برای این بیماری برای این اختلاف برای این ناله های من امیدی هست؟خدایا کجایی؟آیا برای من امیدی هست؟ناله ی این قوم همان ناله ای شد که در مصر داشتند وقتی در مصیبت بودند.خدا ناله های این قوم را دید و به حزقیال گفت ای پسر انسان این رویا را ببین.رویایی که دشتی را نشان میداد پر از استخوان های خشکیده تلنبار شدند.استخوانهای قدیمی و آنقدر زیاد که معلوم نیست کدام برای کیست.خدا گفت ای حزقیال آیا برای این استخوان های خشکیده و از هم پاشیده آیا امیدی هست؟خدا به تو میگوید به زندگی ات نگاه کن آیا برای زندگی تو که خشکیده امیدی هست؟حزقیال میگوید خداوندا نمیدانم!تو میدانی.تو هم همین جواب را میدادی که خدایا من که نا امیدم نمیدانم طاقتم سر آمده.خدا میگوید فرزندم دعا میکنی و خبری نیست چون کلیدش دست تو است برای بیماری دعا میکنی و نمیاید چون شفا دست تو است با اقتدار بایست و فرمان بده ای شرایط بد من به نام عیسی مسیح تو را نمیپذیرم از من دور شو.تو در زندگی من هیچ جایی نداری .ای حزقیال برو بر این استخوانهای خشکیده که استخوان قوم تو است نبوت کن و فرمان بده که خدای قادر مطلق حاضر و قادر است تا زندگی تو را عوض کند تا تو را احیا کند.شرایط را نپذیر و فرمان بده ای استخوان های خشک کلام خدا را بشنوید کلام خدا زنده است و بی ثمر بر نمیگردد به هر استخوان خشکیده بگویی زنده بر خواهد گشت با قدرت مطابق ایمانت بگو.خدا روح خود را خواهد ریخت و شرایط زندگی تو را عوض خواهد کرد.ما احتیاج به روح خدا داریم.مسیحی بودن کافی نیست باید روح خدا بر تو آید تا قوت بیابی آن موقع زندگی تو تبدیل خواهد شد.بایست و در روح خدا فرمانروا باش.فرمان بده و شادی و آرامی خدا بر زندگی خود دعوت کن.روح خدا که عیسی را از مردگان برخیزانید او را بر دست زاست خدای پدر نشانید و ما را نیز در دست راست عیسی.کلام خدا به ما میگوید بایست و فرمان بده.خدا به حزقیال نگفت دعا کن و از من بخواه بلکه خواست خود حزقیال فرمان دهد.حالا فهمیدی چرا وقتی دعا میکنی شرتیطت عوض نمیشود و بعد دلت از خدا میشکند؟خدا میخواهد خودت فرمان بدی بدون ترس و با اقتدار.بیماری تو از خدایی که خدای شفا است نمیتوانی باشی پس به نام عیسی مسیح از هر کجا که آمدی از این جا برو بیرون تو را نمیپذیرم و به نام عیسی مسیح هر قدرت تاریکی بره بیروم و به نام عیسی پادشاهی خدا به زندگی ام وارد شود.,,,,

اشتراک