با ابلیس مقاومت کن تا از تو بگریزد

کشیش سیامک زرگری
22 ژوئن, 2014

چکیده موعظه

بعد از صلیب مسیح هیچ اعمالی از شیطان را باطل نمیکند چون یکبار این را روی صلیب کرد و این را به ما سپرده که من بعد ما این کار را باطل کنیم.کلام خدا میگوید دروغ برای ما اسارت میاورد و حقیقت آزاد میکند.و امروز باید به نام عیسی بگویی روح خدا بر من است تا اسیران را آزاد کنم و با حقیقت عیسی فریب و اسارت را از اسیران بردارم.شیطان از واقعیت ها است که تو را اسیر میکند.اما عیسی از طریق حقیقت و رسوا کردن دروغ ها فریب شیطان را باطل کرد.یکی از طریق هایی که ما میتوانمی اعمال ابلیس را باطل کنیم.از خدا اطاعت کنید و با ابلیس مقاومت کنید تاا از شما دور شودوبه خدا نزدیک شوید تا خدا نیز به شما نزدیک شود.اگر میخواهی به خدا نزدیک شوی یک دشمنی داری که مانع تو میشود.تمام حملات شیطان در پرستش ها جلسات عبادتی در روزه ها در تعمید ها هر گاه میخواهی برای خدا کاری کنی که اراده ی خدا است یک حمله وجود دارد.دقت کردید روز های یکشنبه سر چیزهای بیخود بحثتان میشود؟!از دوشنبه دوباره آرامی تا وقتی که دوباره بخواهی کلیسا بیایی.هر وقت قدمی اطاعتی برمیداری شیطان میخواهد مانع شود.برای اینکه بتوانی خوب بجنگی و این دروغ را باطل کنی تو باید زیر قدرت خدا قرار بگیری.وقتی تصمیم میگیری دیگر از چیزی که روی تو بوده از شیطان بوده بیرون بیایی و زیر قدرت خدا باشی،خود این تصمیم با ابلیس مقاومت کرده است.دروغی که نمیگذارد تو بروی زیر قدرت برتر !آنکه زیر ستر سایه ی قادر مطلق بنشیند در امان خواهد بود.ابلیس یعنی دیابلوس یعنی دو بهم زن.شیطان به چهار طریق حمله میکند1-شیطان میرود پیش خدا بر ضد ما حرف میزند دو به هم زنی میکند.این فرزند است تو داری رفتارش را ببین!دائم در خشم وگناه است دلت به او خوش است؟ در کلام خدا کسی که غیبت میکند دقیقا دیابلوس است.ابلیس است.زیرا کار دیابلوس همین است.2-بر ضد خدا به ما میگوید  که خدا تو را رها کرده و...3-بر ضد دیگران پیش تو میگوید 4-بر ضد خودت به خودت میگوید .وقتی کلام خدا را بدانی تاکتیک های جنگ را از آنجا یاد میگیری راه های باطل کردن فریب شیطان را میاموزی.حقیقت کلام خدا اسارت ها را آزاد میکند.دروغ ضد کلام خدا است.,,,,

اشتراک