با مسيح پادشاهی کن

کشیش سیامک زرگری
29 دسامبر, 2013

چکیده موعظه

کلمه ی کریسمس از دو کلمه ی کریس(مسیح/پادشاه مسح شده)  مس(جمع شدن گرد...)است که در زبان عبری یعنی همان مسیح یا ماشیح (پادشاه مسح شده).پس اگر ما مسیحیان این عید را جشن میگیریم یعنی شاه شاهان در میان ما آمده تا پادشاهی کند.پادشاه آمده میخواهد پادشاهی کند.گاهی در یک خانواده ای پدر ما در همسر هست اما خبری از پدری مادری همسری و فرزندی نیست اما خدا میخواهد اگر پادشاه قلب ما است میخواهد در زندگی ما پادشاهی کند.پادشاه ما در یک آخور جایی که چیزی شایسته برای استقبال او نبود به دنیا آمد.پیغام کریسمس این است که پادشاه میخواهد در قلب تو ساکن شود و در زندگی تو بیاید شاید زندگی تو مثل آن آخور مناسب نباشد اما خدا میخواهد در همانجا که چیز شایسته نداری در قلب تو ساکن شود.24 دسامبر تاریخی است که از زمان کلیسای کاتولیک شکل گرفت و شاید دقیق نیست اما هرچه بود در زمستان نبود.کریسمس زمانی است که در قلب تو عیسی متولد میشود مهم نیست زمستان بود یا تابستان.کریسمس یعنی جمع شدن به دور پادشاه تا یایران او باشیم نه سیاهی لشکر .مسیخ میگوید اگر به من ایمان آورید اقتدار پادشاهی مرا خواهید داشت.فرزندان پادشاه اقتداری چون پادشاه دارند.یاد بگیرید مثل یک شاهزاده زندگی کنید و چون او رفتار کنید.

اشتراک