برای انجام هر کاری با شریک خود مشورت کن (شراکت روح القدس)

کشیش سیامک زرگری
11 می, 2014

چکیده موعظه

مادر دوست است،فیق است مددکار است مشاور ست پرستار است.محبت مادر ،محبت خدا را به یاد ما میاورد.شکر برای عیسی که برای ما هم پدر است هم مادر هم رفیق و برای ما همه چیز است.خدا به طرق مختلفرنگارنگ بر ما فیضش را میریزد بر هر کس مطابق نیازش.بعدی جدید از این لطف خدا در دوم قرنتیان 13:14«فیض عیسی مسیح خداوند،محبت خدا و رفاقت روح القدس با جمیع شما باد آمین»کلام خدا راجع به محبت خدا بسیار صحبت کرده خدایی که محبتی بسیار عظیم دارد خدایی که هرگز ما را رها نمیکند ،میگوید تو را در کف دستم قرار میدهم،خیلی جاهای بدن ما شاید دیده نشود اام کف دست ما تنها عضوی است که همیشه میبینیم و اگر کثیف شود فوری آن را میشوریم،مسیح ما را در سوراخ کف دستانش قرار داد تا هیچ وقت از جلوی چشمانش دور نشویم.او از همه نیاز های ما با خبر است.او در تنگی ها فوری یافت میشود.این که حس میکنی صدای خدا را نمیشنوی یا پاسخی برای دعای تو نیست این ربطی به محبت خدا ندارد شاید او برای تو تدبیری دیگر دارد.اگر چیزی با ایمان از خدا میخواهی،جواب خدا همیشه نه نیست بلکه شاید میگوید یکم دیگر صبر کن.بهترش را برایت در نظر دارم.همیشه عدم جواب دلیل بر نه بودن نیست بلکه انتظار ما را میطلبد و منتظران خدا خجل نخواهند شد.لطف عیسی مسیح نیز در کلام خدا بارها میبنیم مسیحی که قربانی کفاره ی گناهان ما شد به جای ما مضروب شد به جای ما درد کشید به جای گناهان ما مرد و برای ما عدالت شد تا نزد پدر عادل شمرده شویم.او بی گناه بود و هرگز گناه نکرد بلکه جریمه ی ما وگناه ما را بر خود گرفت و این فیض نجات ما است.مسیح گناه شد و به نیابت ما مرگ را تجربه کرد.هر چه از این قربانی هست نیز بر روی ما میاید.از ما بر عیسی رفت از عیسی نیز پاکی او قدرت او مسح او و هرچه داشت نیز روی ما میاید از این رو مسیح میگوید اگر به من ایمان داشته باشی از من کارهای عظیم تر میکنی و قدرت من بر تو جاری میشود.لطفِ عیسی مسیح فقط آمرزش گناهان نیست مسیح برای ما قدرت معجزه است مسیح برای ما قوت دور کردن نیروهای تاریکی است مسیح برای ما باز شدن درهای بسته است مسیح برای ما باز شدن آسمان است.نام مسیح برای همه ی اینها است.محبت خدا که ما را فرزند میداند،لطف عیسی که جریمه ی این فرزند را بر میدارد از این جا با شراکت روح القدس میتوانیم مثل عیسی باشیم.ما در شراکت با روح القدس میتوانیم این کار را انجام دهیم.شریک کسی است که در سرمایه یک قسمت را دارد  و آورده ای دارد.چیزی که خدا از ما میخواهد این است که ما با خود ایمان میاوریم و بقیه ی قوت سهم روح القدس است.اما این ایمان ما نیز باز هم هدیه ی خدا و فیض خدا است.چون لباس عدالت عیسی روی تن ما است ما عادل محسوب میشویم.پادشاهی خدا به این شکل است که خدا چون شخص ثروتمندی راه دور را اختیار میکند و به افرادش به هر کس یک قنطار میدهد به دومی سه تا و به آخر پنج تا و گفت با این قنطارها کار کنید وقتی برگردم از شما میپرسم چه کردید.شراکت با روح یعنی همین،خدا به ما لطف و هدایای رنگارنگ به ما میدهد و از ما میخواهد از آن استفاده کنیم.,,,,,

اشتراک