برای چه اينقدر ناآرامی ؟

کشیش سیامک زرگری
11 فوریه, 2021

چکیده موعظه

یکی از موارد شفا،شفای هویت است.یکی از زخم هایی که زندگی آدم را در بر گرفته درد بی همیتی یا کم هویتی است .این زخم ها باعث میشود نتوانیم آنچه خدا برای آنها در نظر گرفته را بپذیریم.اغلب آدم ها دائما سعی میکنند همراهان خود را راضی نگه دارند و تایید بگیرند و مقبولیت را بدست آورند مبادا دوست من مرا رها کند.پس این فکر تماما در انسان است که من چگونه همراهم را راضی کنم؟شما اگرتمام سعی خود را بکنید که رضایت یک نفر را تماما بدست آورید در نهایت میشوید یک کپی ناقص از آن شخص و در نهایت شبیه او میشوی.کلام خدا میگوید شبیه آنچه فکر میکند زندگی میکند و وقتی تو سعی میکنی فکر او بشوی،ایده ی او بشوی،خواسته و میل او بشوی،آرزوی او بشوی به فکر او تبدیل میشوی و زندگی تو تبدیل به یک کپی ناقص از زندگی او میشود.در حالی که کلام خدا مارا خوانده تا شبیه خدا شویم.ما قرار نیست شبیه یکدیگر شویم!تمام ترس ما این است و تمام انرژی خود را میگذاریم که مبادا مطابق استاندارد های دیگری نشوم و او مرا رها کند!و اینجاست که دست خدا را میبندیم.البته که ما وظیفه داریم در مقابل نزدیکانمان آنچه خدا میخواهد انجام بدیم اگر خواسته اون شخص مطابق خواسته ی خداست آمین که باید انجام بدیم و اتفاقا که وقتی تصمیم میگیریم کاری را مطابق اراده ی خدا در جایگاه خود انجام دهیم خداوند مسح خود را بر ما جاری میسازد.ولی یک جاهای تمام زندگی ما حول این محور است که بشویم یکی دیگر!رومیان8:28 « ومیدانیم به جهت آنانی که خدا را دوست دارند و به سب اراده ی خود خوانده شده اند ،همه چیز ها به خیریت ایشان با هم در کار است،زیرا آنانی را که از پیش میشناخت ایشان را از پیش معین فرمود تا به صورت پسرش تبدیل شوند». خدا در این آیه میگوید هدف تو همیشه فقط یک چیز باشد تا شبیه پسرم عیسی مسیح شوی.تا فکر,,,,,

اشتراک