برخیز و تاجت را بر سر بگذار

کشیش سیامک زرگری
18 آگوست, 2013

چکیده موعظه

مسیح در انجیل یوحنا میگوید به نام من دعا کنید به شما داده خواهد شد تا کنون چیزی به نام من طلب نکرده اید.فیض هدیه ای است که ما لایق آن نیستیم و خدا به ما هدیه میکند.بهشت لایقش نبودیم خدا در عیسی مسیح به واسطه فیض به ما داد.فیض یعنی آنچه من نیاز دارم اما نمیتوانم به دست آورم را خدا به من میدهد فیض قدرتی از خدا است تا کاری را که نمیتوانم انجام دهم را انجام دهم.نجات یک فیض است ما نمیتوانیم خود را نجات دهیم بخشش گناهان یک فیض است اینکه همدیگر را میتوانیم ببخشیم یک فیض است و ما به فیض نیاز داریم تا در شرایط سخت بتوانیم زندگی آرامی داشته باشیم.متی 28:11 «بیاید نزد من ای زحمت کشان و گرانباران من شما را آرامی خواهم داد»این فیض است چیزی که میخواهیم ولی نداریم و پدر به واسطه عیسی به ما میدهد.اینکه در زندگی خسته خاطر هستیم یعنی فیض خدا را نداریم با اینکه فیض خدا برای ما است اما از آن استفاده نمیکنیم.اینکه از کجا بفهمیم الان در فیض هستیم یا نه.وقتی در تشویش هستم در نگرانی هستم در دلشوره و کدورت هستم در پریشانی هستم یعنی کاری که خدا باید انجام دهد را من دارم انجام میدم و چون به نتیجه نمیرسد کدر شده ام.مزمور127:1«اگر خدا خانه را بنا نکد بنا زحمت بیهوده میکشد اگر خدا شهر را پاسبانی نکند پاسبانان بی فایده پاسبانی میکنند«. زحمت بیهوده کشیدن یعنی فیض نیست و ما هر روزه به فیض نیاز داریم.اگر فیض خدا نباشد زحمت ما بیهوده خواهد بود البته این به معنای منفعل ماندن نیست اما باید دانست اگر فیض نباشد چیزی در زندگی ما انجام نمیشود.ما امروز اسرائیل واقعی هستیم و از نظر خدا قوم خاص او هستیم.اگر خدا پادشاه است و پدر ما است ما در او شاهزاده هستیم و یک شاهزاده اسم شاه رویش است و چه بخواهد چه نخواهد دارای اقتدار و هویت است .هیچ پادشاهی بدون تاج شناخته شده نیست و ما مدام تاجمان را گم میکنیم.وقتی تاج روی سرت است قدرت داری.....

اشتراک