بسازيم مذبحی بهر خداوند

کشیش سیامک زرگری
10 مارس, 2013

چکیده موعظه

ما نمیتوانیم غلام باشیم اگر رابطه نزدیک و فرزندی با پدر نداشته باشیم چون محبت بین ما و پدر باعث میشود بخواهیم فروتن شویم و اطاعت کنیم.سلطنت مسیح از بعد از رستاخیز اوست پس ما نیز در اطاعت که با درد میمیریم بعد در رستاخیز خود در اطاعت خدا به هویت واقعی خود خواهیم رسید.در کلام خدا راجع به جلال خدا و موسی خواندیم که ما دعوت شدیم تا در شایستگی دعوت خدا زندگی کنیم تا مردم با دیدن ما مسیح را ببینند.روی هویتت کار کن تا به اینجا برسی. کلام خدا میگوید روغن از سر شما کم نشود جلال خدا حضور خدا و حضور خدا مسح خدا است پس برای اینکه مسح از ما کم نشود باید حضور خدا در زندگی ما و از ملاقات ما با او کم نشود. دوم تواریخ 7:1 « و چون سلیمان از دعا کردن فارغ شد آتش از آسمان فرو ریخت قربانی های سوختی را سوزانید و جلال خدا خانه را مملو ساخت و کاهنان به خانه خدا نتوانستند وارد شوند زیر جلال یهوه خانه را پر کرده بود » . آنجا که در زندگی میگویی دگر نمیکشم چکار کنم؟آنجا روغن تو کم شده و نیاز به مسح داری و مسح با حضور خدا می آید.جایی که کم میاوری احتیاج به حضور خدا داری و در خانه قلب تو باید قربانی ای داده شود تا جلال خدا بیاید.هر قربانی ای خدا نمیپذیرد قربانی باید پسندیده ی خدا باشد. آن قربانی که از صمیم دل داده شود پذیرفته میشود نه آن قربانی ای که دائم با فکر و خیال و حساب و کتاب و نگرانی داده میشود.قربانی از کلمه ی قرب به معنی نزدیک می آید.ما اگر به کسی هدیه میدهیم یا گل میدهیم میخواهیم به او نزدیک شویم جون قرب می آورد.اگر میخواهی به خدا نزدیک شوی باید هرچه که بین تو و خدا فاصله می اندازد باید بسوزانی و این همان قربانی سوختنی است و این همان خود را خالی کردن است و جلال خدا می آید و مسح او بر تو خواهد ریخت.مذبح های ما شکسته شده و باید آن را تعمیر کنیم و آن را بنا کنیم.ابراهیم مذبحی را ساخت و نام یوه را آنجا ندا داد و یعقوب مذبحی ساخت و آنجا را بیت ایل نام نهد داوود سلیمان جدعون مذبحی ساختند...

اشتراک