بعُد ششم از 7 بعُد محبت خدا – مفهوم فيض، راستی ، مسح و اقتدار

کشیش سیامک زرگری
5 آگوست, 2018

چکیده موعظه

6-بعد ششم محبت: خداوند در تمام مشکلات و فشار های فرزندانش خودش را شریک میداند.اشعیا63:9«او در تنگی های ایشان به تنگ آورده شد و فرشته حضور خود را فرستاد تا ایشان را نجات دهد». در کتاب خروج خدا به موسی میگوید به قوم بگو ناله های شما به گوش من رسید و اکنون موسی را میفرستم تا شما را نجات بخشد و امروز سرزمین ما هم چنین است ناله های این سرزمین به گوش خدای حقیقی رسید و زمان آن رسیده خدا قوم ایرانی را تفقد کند.او تمام رنج ها ،کمبود ها ،مشکلات عاطفی ما ، خستگی های ما آگاه است و با آن آشنایی دارد.او خدایی است که با دردهای آدم درد میکشد.او نجات دهنده ی رنج بر است و خدایی نیست که از دردهای ما بی خبر باشد برای همین میگوید قوت من بر ضعف های تو کافی است.گرچه تصمیم های نادرست ما طریق های ما باعث میشود درد بکشیم و خدا با ما درد میکشد اما به جای ما تصمیم نمیگیرد چرا او از روز ازل ما را به صورت خودش با اراده و تصمیم ازاد خلق کرد او روح خود را به ما داد.مزمور 103:14«خدا سرشت و فطرت ما را میداند و به یاد دارد که ما از خاک هستیم». ما در کتاب مقدس دو واژه را میبینیم یکی در عهد جدید فیض و راستی و در عهد قدیم هم «عدالت و رحمت».هر دو یک معنی دارند.عدالت خدا همان راستی است و فیض همان رحمت خداست.خدای ما همانقدر که خدای فیض است خدای راستی نیز هست همان اندازه که خدای رحمت است خدای رحمت نیز هست.خدای ما در هویت خود دارای یک توازن است.اینطور نیست خدا عدالت کمی دارد اما بسیار قدوس است!یا خدای عهد قدیم خشمگین و عدالت مند است اما در عهد جدید خسته شده و محبت میکند!اما نه اینطوری نیست در خود عهد عتیق خدای ما خدای عشق و محبت و رحمت ها و رفعت هاست.حقیقت دو بال دارد همچون که پرنده دو بال دارد و با یک بال نمیتواند پرواز کند.خدای ما خدای فیض و محبت است و ما را میشناسد زمانی که ما را انتخاب کرد میدانست ما چه کاره هستیم!علی رغم این دانش ما را به خاطر فیضش انتخاب کرده و نجات داده است.....

اشتراک