بعُد هفتم از 7 بعُد محبت خدا – فيض فرصتی برای بلند شدن افتادگان است

کشیش سیامک زرگری
12 آگوست, 2018

چکیده موعظه

خدا همه ی ما را برای یک طرحی خوانده است او همراه با نجات برای ما نقشه ای دارد و هرچیزی که برای تحقق رویا لازم باشد فراهم میکند.او میخواهد ما در شایستگی آن جایگاهی که او ما را دعوت کرده است رفتار کنیم.ما دعوت شدیم که در زمین حاکم باشیم،فرزند باشیم،وارث باشیم،فرمانده باشیم!خدا عار ندارد از اینکه ما را فرزند خوانده!شیطان بارها ما را نزد خدا محکوم میکند که این فرزند توست؟خدا میخواهد ما مقتدر باشیم.فیض دلیری است برای نزد تخت خدا آمدن تا ما بایستیم در آن جایگاه و نترسیم و فرمان بدهیم.داوود میگوید متبارک باد خدایی که مطابق اعمال ما با ما رفتار نمیکند بلکه مطابق قلب و فیض خودش به ما مینگرد.خدا دشمنانش را فرزندان کرد و فرزندانش را پادشاهان کرد این است فیض و محبت خدا.عبرانیان4:14 ««پس چون رییس کهنه عظیمی داریم که از آسمانها در گذشته است یعنی عیسی پسر خدا،اعتراف خود را محکم بداریم زیرا رییس کهنه ای نداریم که نتواند همدرد ضعفهای ما بشود بلکه آزموده شده در هرچیز به مثال ما،بدون گناه.پس با دلیری به نزدیک تخت فیض بیاییم تا رحمت بیابیم و فیض را حاصل کنیم که در وقت ضرورت ما را اعانت کند». درباره ی فرزند خدا صحبت میکند/درباره خدایی صحبت میکند که شفیع ماست/راجع به تختی صحبت میکند /شفیع کسی است که بین دو نفر قرار میگیرد و عیسی مسیح به عنوان کاهن ما میان ما و خدا شفاعت میکند.کاهن در زبان لاتین یعنی پل ساز!جایی که شکافی وجود دارد پل میزند تا طرفی را به طرفی پیوند بزند و از این شکاف عبور کنند.اشعیا 59 میگوید گوشهای خدا سنگین نیست که صدای شما را نشوند گناهان ماست که میان ما و خدا شکاف انداخته است.کاهنی که برای ما میمیرد!تا ما را از جهنم نجات دهد.داوری خدا به جای آنکه بر ما بیاید عیسی میپذیرد و بر عیسی می آید.داستان پسر گمشده!وقتی آن پسر برمیگردد چرا پدر به سمت اومیرود؟خب میتوانست با آنکه پسرش تخطی کرده بود حداقل به سمت او ندود و منتظر شود پسر بیاید اما میبینیم که در این داستان پدر به سمت او میرود.در آیین یهود حکم شکستن شریعت و احترام نکردن پدر و مادر سنگسار بود.و پدر خوب میدانست که اگر نرود مردم او را ببینند حکم را اجرا میکنند پس به سمت او میدود اگر حکم اجرا شد سنگها به او بخورد(داوری را بر خود گرفت).........

اشتراک