بعُد پنجم از 7 بُعد محبت خدا

کشیش سیامک زرگری
22 جولای, 2018

چکیده موعظه

5-بعد پنجم از محبت: خدا به فکر همه ی نیاز های تو هست.انسان موجودی است نیازمند و یکی از راه هایی که متوجه ی محبت کسی شویم این است که او به نیاز های ما توجه کند.عشق از طریق رفع نیاز ها اعمال میشود.رابطه ی مستقیمی بین رفع نیاز و رابطه عاطفی است پس خدا برای اثبات محبت خود به ما میگوید او مراقب نیازهای ما هست و نیاز هایی را برای ما رفع مکیند که بشر قادر به انجام آن نیست و خدا اجازه میدهد تا یاد بگیریم نیازهایمان را از او بطلبیم تا او اگر میخواهد از طریق دیگری برای ما محقق کند. متی6:8 «پس مثل ایشان مباشید زیرا که پدر شما حاجات شما را میداند پیش از آنکه از او سوال کنید» .شیطان نیز از این قانون استفاده میکند تا محبت ها را بزند وقتی که چند بار به یک شخص کمک کنی و از او بی محبتی و بی معرفتی ببینی احساس میکنی به تو خیانت شده است و از تو سو استفاده شده است زیرا محبت تو زده شده و حس طرد شدگی به تو وارد میشود.معمولا شیطان با ادعا های خود بر ضد دیگران اعمال قدرت میکند،ادعایی که اگر چیزی نداری پس خدا تو را دوست ندارد(مدعی یعنی ادعایی بر علیه کسی به جهت محکوم کردن!)خدا روی صلیب جواب شیطان را داد و تمام سند های محکومیت های ما را پاره کرد.پس من هم پاسخ میدهم جان من در نیکویی خدا شادی میکند چون که او را چشیده ام و میدانم که اونیکوست.ما باید با عیسی تجربه داشته باشیم او را بچشیم تا بتوانیم بر او گواهی دهیم.تجربه شنیده ها نیست تجربه موجب باور و استواری ما میشود و هیچ چیز نمیتواند این باور را از ما بگیرد.شیطان تشخیص داده که جامعه ی کلیسا باعث است که ایماندار از خدا بشنود،وجود تجربه های دیگران و شهادت ها او را بلند میکند پس تلاش میکند او را از جامعه بیرون بکشد و بگوید هیچ کس تو را دوست ندارد.فردی میگفت من ماهی دوست دارم.شخص حکیمی به اوگفت آن را دوست داری؟به همین خاطر آن را از حیاتش از آب جدا میکنی،..........

اشتراک