به آرامی خدا داخل شو

کشیش سیامک زرگری
27 آوریل, 2014

چکیده موعظه

روز یکشنبه برای ما مسیحیان روز مخصوصی است.سبت چیست؟برای یهودی ها شنبه بود .دنیایی که داخلش زندگی میکنیم دنیایی نا آرام است.از خانواده و درون ما پر از نا آرامی است.کلام خدا پیغامش این است که روز یکشنبه برای ما روز آرامی خدا است.یکشنبه میاییم تا به آرامی خدا داخل شویم.متی 12:8 عیسی مسیح خود را صاحب سبت معرفی میکند.پیدایش کلام خدا در باره خلقت میگوید خدا همه چیز را که خلق کرد در تاریکی شروع کرد هیچ روشنایی نبود از این رو روز اول روشنایی را خلق کرد و همینطور تا روز ششم.برای هر روز خدا میگوید و شام بود و روز بود که یک شروع و یک پایان را میگوید که خدا در هر روزی یک خلقت تازه دارد.در روز هفتم خدا آرامی گرفت.سبت به معنی دست کشیدن است وقتی کاری تمام میشود و فراغت میاید.یعنی کار خدا تمام شد .روز هفتم خدا چیزی را خلق نمیکند و برایش ابتدا و انتها نمیگذارد.روز هفتم یعنی از این پس ارام باش و زندگی ارامی داشته باش.ارامی در یک روز خاص فقط نیست خدا میخواهد در تمام زندگی ما ارام باشیم.و ما از این غافلیم فکر میکنیم فقط روز یکشنبه باید ارامی بیابیم.ما بقی ایام تو چه؟آرامی پس از اتمام خلق است.خدا بعد از خلقتش آرامی گرفت و برایش روز و شب در نظر نگرفت تا آرامی او همیشه باشد.انسان چون به خلقت خدا کفایت نمیکند و سعی مکیند خودش در زندگی اش چیزی خلق کند زیرا خدا برای او مهیا نکرده است اینجا مشکل است.بله انسان چون شبیه خدا است میتواند خلق کند (نه به معنی آفریدگار که از هیچی خلق کند بلکه نو آوری و خلق تازه آن هم نه مطبق بلکه محدود است)میتواند تبدیل کند و خلقتی تازه بیاورد.وقتی انسان تصمیم میگیرد خودش برای زندگی خود خلق کند و به آنچه خدا برایش مهیا کرده راضی نیست میفهمد عریان است!,,,,,,

اشتراک