به آرامی خدا وارد شو تا به خوشی روح القدس زندگی کنی

کشیش سیامک زرگری
3 آوریل, 2016

چکیده موعظه

جمعه ی صلیب انگار واژه ی سنگینی است.یک شرم یک غم یک سنگینی ای بر خود دارد.ما در دنیایی متولد میشویم که خدا از آن دور است،گویی وقتی بچه با گریه میاید دوست ندارد از دوری از خدا با این درد به دنیا بیاید.انگار میگوید خدایا کجایی؟من جایی اومدم که تو نیستی.یک روز همه آدمها باید در حضور خدا بایستند در تخت داوری خدا،آنانی که روی زمین مسیح را پذیرفتند یک طرف،ما بقی جهان در طرف دیگر میگوید ایلی ایلی لما سبقتنی ای خدا چرا ما را رها کردی در آن جهنم؟خدا میگوید زیرا در زمین تو مرا رها کردی و نپذیرفتی.پیغام جمعه ی صلیب فقط داوری و مرگ نیست.اول قرنتیان 1:18«صلیب قوت خدا است  »شیطان طریق دنیا را میداند از همین روش وسسوه هایش را انجام میدهد و حرکت های ما را پیش بیینی میکند میداند چه سیخونکی بزند که واکنش ما چه باشد.اما طرح خدا را روی صلیب نتوانست پیش بینی کند.روش ها و قدرت خدا را دیده بود ولی این را نمیفهمید.صلیب راز خدا بود.شیطان دنبال این بود نجات دهنده با قوت بیابد همانطور که در طول تاریخ جنگ کرده بود اما خدا چون بره ی بی زبان آمد.صلیب برای ما نجات یافتگان قوت خدا است.ما دنبال قوت خدا هستیم تا آیات و معجزات خدا از طریق ما انجام شود کلام ما محقق شود ،وقتی قوت نیست صلیبت نیست گاهی صلیب خود را میندازیم و در زندگی بی درد و راحت میرویم دنبال قوت هم هستیم اما قوت صلیب در درد مسیح بود که جاری شد.وقتی قوت نداری ببین صلیبت را کجا انداختی ؟بدون  صلیب و بدون قوت هیچ چیز انجام نمیشود.,,,,,,,,,

اشتراک