به اقتداری که خدا به تو داده آگاه باش! با ایمان بگو تا بشود!

کشیش سیامک زرگری
24 آگوست, 2014

چکیده موعظه

به اقتداری که خدا به تو داده است آگاه باش.با ایمان بگو تا بشود.تا به حال شده احساس میکنی دعا میکنی جوابی نیست و خدا تو را رها کرده و چرا از چیزی که به تو داده مراقبت نمیکند؟گاهی پاسخ و جواب و قدرت جواب در قلب و ایمان ما است و باید در خودمان جواب را بیابیم نه از خدا.اشتباه دعا نکنیم!مگر میشود خدا برکت دهد و معجزه بدهد و شیطان هیچ کاری نکند!معلوم است جنگ به راه میندازد تا نگذارد ایمانداران هویت خود را بفهمند.چشمانمان را به عنوان ایمانداران بالغ باز کنیم و بفهمیم چه خبر است.سه نوع جنگ وجود دارد:

 -1یکجا خدا برای ما میجنگد.قوم خدا از مصر بیرون آمده بود خدا گفت بایستید و ببینید من چطور برای شما میجنگم.اگر به خاطر ایمانت خانواده ات با تو میجنگد و ضد ایمانت ایستادند  این جنگ ها را اصلا نجنگ خدا برای تو میجنگد زیرا تو کاری با آن فرد نداری به شرطی که خودت هم سیخونک نزنی.بنشین و بگذار خدا برای تو میجنگد.جنگ ایمان جنگ بر ضد خدا است و شیطان مستقیم بر ضد خدا ایستاده و خدا خودش این جنگ را نبرد میکند و بی شک پیروز این جنگ خدا است به شرطی که وسط جنگ خدا ندوی.

2- جنگی که ما و خدا با هم میجنگیم:شمشیر خدا و جدعون هر دو باهم بودند.

3-جنگهایی که ما به تنهایی باید بجنگیم.مشکل ما این است که نمیتوانیم تشخیص دهیم در کدام جنگ هستیم!زیر قدرت خدا باش زیرا وقتی در اقتدار خدا می ایستی تمام امکانات و امتیازاتی که خدا دارد میتوانی استفاده کنی از اقتدار خدا که در تو است میتوانی بهره ببری.هر کدام از این جنگ ها را اشتباه وارد شویم نتیجه ی معکوس میدهد.اگر برای جنگی دعا میکنی و جوابی نیست حتما جنگ برای خدا نیست و داری اشتباه دعا میکنی خودت برخیز و بجنگ.جنگ اگر برای خدا باشد فورا یافت میشود .قوم اسرائیل چند ماه پشت دریا نایستادند بلکه فورا از دریا رد شدند.اما از کجا بدانیم جنگ تنها برای من است یا باید با خدا مشترکا کار کنیم؟جنگهایی که از آن ما و خدا است همیشه سردار لشکر جلوتر از همه شروع میکند وقتی تو ترسیدی که چه کنم،سردار لشگر ایستاده و میجنگد بعد به تو قوت میدهد که تو هم بیا.جنگی تو و خدا باید با هم باشید شروعش با خدا است.اما اگر میبینی خدا شروعی نکرد و دعایت طولانی شده خدا تو را قوت بخشیده تا فرمان دهی بایستی بجنگی .وقتی میترسی و احساس تنهایی میکنی ننشین گریه کن و بر سر خودت بزن بلند شو و جنگ کن.

اشتراک