به ایمان و فیض خالق نیکویی باش !

کشیش سیامک زرگری
13 آوریل, 2014

چکیده موعظه

تا به کی به دنبال داشتن هدیه باشیم؟چرا با هدیه دهنده ملاقات نکنیم؟خدا میخواهد ما دست او شویم تا از طریق ما لطف خودش را بر دیگران نیز جاری کند.تو بشوی دست خدا تو بشوی لطف خدا.یک زمان لطف خدا را میگرفتی ،بشوی لطف خدا که بر زمین راه میروی و مردم لطف خدا را در تو ببینند.پس به نام مسیح نه فقط گیرنده ی لطف خدا بلکه دهنده ی لطف خدا نیز باشیم.کلام خدا به ما یاد میدهد این لطف را با یک باور و ایمان دریافت میکنی.نمیدانم چه میخواهی و برای چه دعا میکنی باید ایمان داشته باشی یعنی باور کنی چیزی که تو میخواهی لطفی از جاب خداست.چقدر تلاش کردی و جوابی نیافتی اما وقتی نا امیدانه به حضور خدا رفتی دقیقا زمانی که تو هیچ کاری نکردی برایت جور شد!این هدیه ی خدا است و هدیه ی خدا خارج از اراده و زور ما است تا بفهمیم نه تلاش ما بلکه هدیه ی خدا بوده است.ایمان میگوید باور کن آنچه تو میخواهی لطف خدا به تو میدهد.خدا میخواهد بعد از دریافت هایت خودت نیز منبع لطف شویم.خدا برای کسانی که میخواهند منبع لطف باشند،لطف مخصوصی دارد.مرقس 16«این آیات همراه ایمانداران خواهد بود (قوت و فیضی در تو خواهد بود): از کجا معلوم میشود تو مورد لطف خدا هستی اینکه وقت دست بر کسی بگذاری لطف خدا بر او نیز جاری شود و باید ایمان داشته باشی تا مطابق باورت کرده شود که دست بر مریض میگذاری ایشان شفا یابند.به قدر ایمان تو کرده میشود.اگر باور تو 1 لیتر است همان 1 لیتر را میتوانی بگیری و جاری کنی.با هر ظرفی بیایی با همان ظرف بیرون میایی.ظرفت را بزرگ کن ایمانت را وسیع کن.اگر این ایات در تو نیست،به ایمانت رجوع کن تا ببینی مشکل از کجا است که نمیتوانی دریافت کنی و این آیات را ظاهر سازی.اگر این ایمان جاری نشود هیچ قدرتی نخواهد داشت.در تمام کتاب مقدس صحبت از حرف زدن ایمان است زیرا در آن قدرت است.زبان قدرت دارد ایمان تو را جاری سازد.زبان قدرت خلق کردن دارد.نا آفریدگار نیستیم بلکه خالق هستیم.آفریدگار کسی است که از هیچی خلق میکند که فقط مخصوص خدا است ما مثل خدا خالق هستیم که از چیزی که موجود است نوآوری کنیم . چیزهای جدید خلق کنیم.پس به نام عیسی به ایمان و فیض،خالق نیکویی باش.,,,,

اشتراک