به خدا ( پسر) نزدیک شوید تا ابليس از شما بگريزد

کشیش سیامک زرگری
14 ژوئن, 2015

چکیده موعظه

وقتی ما شروع میکنیم به برکت دادن به هر اندازه که باشد ،خدا نیز ما را برکت میدهد.تازه ده یک که سهم خدا برای خودش است چیزی ما به او ندادیم.از اندک برای خدا کنار بگذارید و باور داشته باشید خدا شما را برکت خواهد داد.درباره ی جنگ روحانی خواندیم و جنگ سرد را دانستیم که نه فقط فرمان دادن و های و هوی کردن بلکه در سکوت مثل اطاعت مثل پرستش بی صدا پیروز شدن است.پس از خدا اطاعت کنید و با ابلیس مقاومت کنید تا از شما بگریزد و به خدا نزدیک شوید تا او به شما نزدیک شود.با حرمت کردن خدا ما به پدر نزدیک میشویم.خدا ترسی و احترام ما به خدا موجب نزدیک شدن ما به پدر است.در بعد دوم برای نزدیک شدن به مسیح با غلام شدن به او نزدیک میشویم.نزدیکی ای که بتوان او را لمس کنی.نزدیکی تا شانه به شانه تا صمیمیتی بین تو و خدا باشد.خدا میخواهد با ما دوستی کند.وقتی با کسی دوست باشیم میتوانیم شانه به شانه ی او نزدیکانه برویم.نزدیکی احترام میاورد.برای نزدیک شدن به عیسی کلام خدا در فیلیپیان میگوید همان فکر در شما باشد که در مسیح عیسی است.در مسیح عیسی چه فکری است؟حتی وقتی خطا میکنی حتی وقتی اراده ی او را انجام میدهی بپرس خدایا تو چه فکر میکنی؟در این سختی های من تو چه فکری میکنی؟در این مسیری که برای من باز شده تو چه فکری میکنی؟اگر میخواهی بدانی در فکر خدا چه میگذرد کلام خدا فکر خدا را به تو میگوید قلب خدا را به تومیگوید.کلام را بخوان. از این رو میگوید همان فکر در تو باشد که در مسیح عیسی بود،شما وقتی زبانی را میخواهید یاد بگیرید کتاب میگیرید آن را میخوانید تا آن را بفهمید و وفق دهید و یاد بگیرید.وقتی افکار عیسی را در خودت میاوری در واقع زبان عیسی،عملکرد عیسی و اصول اخلاقی عیسی را یاد میگیری و بعد از مدتی میتوانی بگویی همان فکر در من است که در مسیح عیسی بود.آن زمان وقتی فکر عیسی در تو است اگر در بیابان باشی و شیطان به سراغ تو آید همان کار را میکنی که عیسی در بیابان با شیطان کرد.نان ما فقط نان جسمانی ما نیست بلکه چیزهای بسیاری در زندگی برای ما نان است همانطور که عیسی به شیطان گفت انسان فقط به نان زیست نمیکند بلکه به کلام خدا!نان کافی حضور عیسی سر سفره ما است شفای ما است آرامی ما است.خدا نان کافی من است او نیاز های مرا رفع میکند.,,,,,,,,

اشتراک