به خدا چگونه نزديک شوم تا ابليس از من بگريزد ؟

کشیش سیامک زرگری
17 می, 2015

چکیده موعظه

در زندگی های ما بسیار بحران آمده تهدید جدی آمده ،دلشوره میگیری یا احساس خطرمیکنی چه بسا ترس به سراغ ما میاید.هر تهدیدی که به زندگی ما میشود برای ما آژیر خطر است.به جز موارد طبیعی،گاهی واقعا شرایط نرمال نیست همه چیز آرام بود اما یکهو نا آرام شد!غیر عادی است!این جنگ روحانی است که وقتی کنترل زندگی از دست تو خارج میشود.همچین مواقعی به جای آنکه دنبال چرا از خدا باشیم به این نگاه کنیم که باید از برکت خود محافظت کنیم و فیضش را از خدا بگیریم و منشا ن قدرت را در نام عیسی ببندیم.نه با زور انسانی بلکه با روح خدا که در ما است و قوتش ما را کافی است.یکی از طرق مقاومت باش شیطان را گفتیم که پرستش کنیم و به خدا تقرب باید جست.خب چظور باید به خدا چسبید و به سایه ی او چسبید؟چطور باید زیر چتر خدا رفت؟میل را داریم اما چگونگی را نمیدانیم.وقتی میگوید به خدا نزدیک شوید یعنی به خدای تثلیث(پدر/پسر/روح القدس)نزدیک شوید.اگر میخواهی به خدای پدر نزدیک شوی،اگر او پدر تو است پس تو او را فرزند هستی تو به خدایی نزدیک میشوی که برای تو پدر است.چیزی که خدا از فرزندش توقع دارد احترام است. کلام خدا میگوید یک گاو صاحبش را میشناسد اما قوم خدا ،خدای خویش را نمیشناسد.میگویید چگونه نمیشناسیم؟زیرا او را احترام نمیکنید.(ملاکی)و در این کتاب راجع به خدای پدر صحبت میکند که فرزند پدر خویش را احترام میکند اما شما خدا را احترام نمیکنید.یکی از طرق احترام پرستش است.احترام یعنی ارزش نهادن.آیا خدا آن ارزشی را که در واقع دارد در زندگی تو هم همان ارزش را دارد؟ارزش خدا برای تو چقدر است؟گاهی از دوستان خود ناراحت میشویم و میگوییم از تو توقع نداشتیم که مرا بفروشی!آیا ارزش رابطه ی ما اینقدری نبود که به من خیانت نکنی؟خدا نیز همین را میگوید که آیا من این ارزش را ندارم که مرا در جایگاه حقیقی ام قرار نمیدهی؟خدا کجای زندگی ما است؟,,,,,,,

اشتراک