به عمق های پدرت که در آسمان است وارد شو

کشیش سیامک زرگری
18 ژانویه, 2015

چکیده موعظه

یکی از طرق تاثیرگذاری ما،تاثیرگذاری از طریق دعا کردن است.ما باید از طریق دعاهای خود بر دیگران محیط اطراف و حتی طبیعت اثرگذار باشیم.بله زبان به خودی خود قدرت دارد اما وقتی بیهوده صحبت میکنیم قوت بیهوده دارد یعنی مشت بیهوده زدن است،مشت قوت دارد اما در هوا زدن آن نتیجه ای ندارد.دعای مسیحی یعنی این آیه از کتاب مقدس: اول یوحنا1:3«از آنچه دیده و شنیده ام شما را اعلام میکنم و اما شراکت ما با پدر و پسرش عیسی مسیح شما نیز شریک شوید.»دعا یعنی مشارکت با خدای پدر وپسر از طریق روح القدس.گیرنده ی دعای ما پدر است،اما کی اجازه میدهد که ما او را پدر خطاب کنیم؟عیسی مسیح.اما کی ما را در دعا همراهی میکند و به قلبمان را به این سمت میکشاند تا در حضور پدر برویم ؟روح القدس.دعای مسیحی مشارکت با پدر و پسر به واسطه روح قدوس خدا است.عدالت یعنی راستی و در راستی خدا قرار گرفتن است که ما را عادل ساخته است.روح ما با ایمان به مسیح عادل میشود اما فکر و احساس من هنوز عدالت ندارد و هنوز بی انصافی میکند و فقط با دعا و حضور خدا است که شروع به تبدیل میکند جسم من نیز محکوم به این افکار است اما با همه اینها فردی که به خون مسیح خریده شده وعادل است هیچ محکومیتی بر او نیست.اگر مسیح را داری تو عادل هستی.ما به دو طریق از خدا برکت میگیریم یکجا با فیض و یکجا به واسطه ایمان.وقت هایی که فیض است باران و آفتاب خدا است که روزی ایمانداران را میدهد و زندگی آنها را میگذراند و شکر خدا برای فیض او اما اغلب چیزی برای دادن ندارند اما کسانی که به واسطه قدرت ایمان میگیرند چیزهای بسیار برای دادن هم دارند.پس حواستان باشد فیض را جایگزین ایمان نکن و بیا در کنار این فیض قدرت مرد و زن ایمان بودن را تجربه کن.افسیان6:18«و همه اینها را با دعا و مناجات انجام دهید.همیشه با هدایت روح دعا کنید و پیوسته برای این منظور بیدار باشید و با پشتکار برای همه مقدسین دعا کنید».,,,,,,,

اشتراک