تاکتيک جنگ روحانی- به شرير نقطه ضعف نشان نده

کشیش سیامک زرگری
21 می, 2017

چکیده موعظه

ما باید دنیای روحانی را بشناسیم به همان اندازه که سعی داریم خدا را بشناسیم.ما را با دشمنان خدا کاری نیست اما آنها سد راه ما میشوند.در دنیای روحانی جنگ اقتدار است.تمام جنگهای دنیا سر اقتدار است.اگر جنگ سر نفت است ،نفت اقتدار می آورد!سر هرچیزی که باشد آن چیز قدرت می آورد.دنیا سر قدرت در حال جنگ است.ما قدرت خداوند را داریم پس جنگ روحانی است.اگر شیطان مطابق یوحنا10:10 دزد است او ناشی نیست و حتما چیزی داریم که میخواهد بدزدد و جنگ ایجاد میکند.اگر میخواهی چیزی از آسمان بگیری و برکتی را حفظ کنی باید در عالم روحانی تغیر را ایجاد کنی.فلانی می آید اعصابم خرد میشود!(خب دزدیده شد اعصابت!حواست باشد و مراقبت کن)!.باید حواسمان به خانواده،مسح،خدمت،عطایای خودمان باشیم.وقتی در قانون می ایستی به قانون حق را دریافت میکنی.سر بیگناه بالای دار نمیرود (آسمان حکم را باطل میکند)همه چیز به خیریت آنانی که در مسیح عیسی هستند تمام خواهد شد.مزمور144 «خداوند صخره من است متبارک باد او که دستهای مرا به جهت مبارزه تعلیم داده رحمت من اوست ملجا من اوست او سپر من است و بر او توکل دارم». خدایی که خودش استراتژی جنگ را به من یاد میدهد!و حمله ها را یاد میدهد.هرگاه برای خدمت خدا می آیی و تصمیم میگیری برای اراده خدا کاری انجام دهید جنگ می آید.گاهی روح راغب است وجسم ناتوان!برای داوود این تعلیم برکت است که میگوید متبارک باد.جنگ ما با انسانها نیست بله یک فرد مسیحی نباید به کسی گیر دهد اما مشکل این است دائم به ما گیر میدهند.جنگی نیست که داوود پیروز نشده باشد.اما یک جنگ را اگر یاد میگرفت میتوانست نبرد را به اتمام ببرد./باید از متد های شیطان با خبر باشیم و شکر که در نام عیسی ما هم استراتژی داریم و مسح وحکمت و قدرتش را نیز به ما میدهد.اول پطرس5:8«شیطان همچون شیر غران است».خاموش نیست هارت و پورت میکند.هر وقت کسی دارد داد میزند بلند،دارد غرش میکند پس این نوع جنگها شیر غران پشتش است وجنگ من با انسان نیست بلکه با آن شیر است.دوم قرنتیان2:11 همدیگر را عفو کنید تا شیطان بر شما برتری نیابد.زیرا از مکر های او بی خبر نیستیم. » غلبه میابد!پس به شیطان مجال ندهید.

اشتراک