تاکتيک جنگ روحانی – دشمن را بزرگ جلوه نده چون او شکست خورده است

کشیش سیامک زرگری
28 می, 2021

چکیده موعظه

اگر برای جنگ زمینی نیاز داریم دستهای ما ورزیده شود در جنگهای روحانی نیز باید انگشتهای ما چنان مسحی داشته باشد که مطابق کلام خدا شریر به اشاره انگشت دور شود.دوم سموئیل22:35«دستهای مرا به جنگ تعلیم میدهد تا به بازوهای خود کمان برنجی را بکشم و سپر نجات خود را به من خواهی داد و لطف تو مرا بزرگ خواهد ساخت.قدم های مرا وسعت دادی تا پاهایم نلغزد دشمنان مرا تعاقب کرده تا آنها را هلاک خواهم ساخته و نابود شوند.»کمان یا چوبی بود یا برنجی.وقتی مسیح ما را به اسلحه های روحانی مجهز میکند اسلحه های ما کاری خواهد بود و شکسته نخواهد شد.سپر ایمان چنان ما را محافظت میکند که در جنگ روحانی از ما حفاظت میکند.اسلحه های جنگ روحانی کاری است نه کاغذی.کمان برنجی بسیار سنگین است چون از جنس برنج است.خدا میگوید اسلحه ای که بتو دادم را شیطان نمیتواند بشکند فقط تو باید کار کردن با آن را یاد بگیری به جای جنگ با آدمها در دنیای تاریکی مقابل آن کس که بر ضد توست را شکست دهی.اگر جبهه جنگمان را تشخیص ندهیم به جان هم میفتیم.همه ی ما به نوعی در جنگمتولد میشویم و آن جنگی که در دنیای جسمانی است قبل آن در دنیای روحانی رخ داده است پس فرد حکیم قبل از آنکه جنگی روی زمین رخ دهد باید در بعد روحانی تشخیص دهد و با روح مکاشفه واقعه را قبل از وقوع بفهمد.منظور پیشگویی نیست چیزهای مخفی از آن خداست اما چیزهای آشکار که به زندگی ما مربوط است خدا برای ما آَگاه میکند تا بتوانیم از برکاتمان مراقبت کنیم و اراده خدا را در زندگی خود بفهمیم زمان و مکان خدا را تشخیص بدهیم.خدا برای چه ما را با خبر میکند؟که بتوانیم سالم بمانیم و صدمه نبینیم و غافل نشویم.از دیگر تاکتیک های جنگ روحانی این است که دشمنت را زیاد بزرگ نکن زیرا به قدر کافی خودش بزرگنمایی میکند واگر تو هم بزرگش کنی و خیلی بها میدهی و زیاد راجع بهش حرف میزنی خودت را کوچک میکنی و آن را جلال میدهی در حالی که او از قبل سرش کوبیده شده و پیروزی از قبل نصیب ما هست.زیاد راجع بهش صحبت نکن بیشتر از عمل مسیح بر روی صلیب بفهم و بگو.وقتی او باید به اشاره انگشت تو برود یعنی قدرتی که در توست بزرگ تر است از آن رییس دنیا و هر بار که بیرون میکنی ملکوت خدا می آید

اشتراک