تاکتیکهای جنگ روحانی قسمت دوم

کشیش سیامک زرگری
19 جولای, 2015

چکیده موعظه

پسرگمشده.ماجرای یک پسری است (چه دختر چه پسر)شخصی که تصمیم میگیرد که برود.در کتاب مقدس دائم با خروج ورود و ساکن شدن مواجه میشویم.در کتاب پیدایش آدم وحوا در باغ ساکن بودند به واسطه سقوط ار باغ خارج میشوند و در بیابان وارد میشوند.در زندگی ابراهیم این است که خدا میخواهد از جایی خارج شود به مکانی دیگر ساکن شود.قوم خدا از مصر خارج میشوند تا در سرزمین موعود ساکن شوند و دائم در کتاب مقدس شرح حال یک حرکتی را میبینیم که دارای یک خروج یک ورود و یک سکونت است.شما برای اینکه وارد هر جایی شوید باید از جای دیگر از جای قبلی خود خارج شوید.به هر کجا نزدیک شوید عملا از جای دیگری دور خواهید شد و این امر در هر وضعیتی صادق است.شما نمیتوانید در آن واحد دو جا باشید.روزی پسری تصمیم میگیرد و به پدرش میگوید سهم مرا به من بده.تا قبل از آن این پسر در خانه ی پدرش ساکن بود.میگوید سهمم را بده تا به جایی که میخواهم بروم.میرود اما چیزهای بدی را تجربه میکند و در زندگی سختی که در خوکدونی داشت تصمیم میگیرد برگردد .نزد پدرش میرود و میگوید من به آسمان و توگناه کردم لایق نیستم فرزند باشم فقط اجازه بده غلام باشم در جایی که بودم دوباره باشم.پسر قتی از پدر جدا شد فکر کرد در جای بهتری ساکن خواهد شد و وقتی اینطور نیست تصمیم گرفت برگردد.این شرح حال راجع به ایمانداران است.چون میگوید پسر یعنی مسیح را دارد.پس شرح حال کسی است که عیسی را دارد و تصمیم میگیرد برود!در کتاب مقدس واژه ای به نام توبه داریم.وقتی توبه را میشنویم یاد گناه میفتیم.اما توبه فقط آمرزش گناهان نیست و هدف خدا هم فقط این نیست .فقط فکر میکنیم توبه یعنی خدایا من رو سیاه و شرمنده هستم اما این فقط قسمتی از توبه است نه تمام آن.توبه یعنی میخواهم برگردم در جایگاهی که قبلا در خدا داشتم.آیاوقتی توبه میکنید یقین دارید که خدا شما را میبخشد؟بله که اینطور است.تمامنگرانی ما این است خدایا ما را بخشیدی؟خدا میگوید معلوم است که تو را بخشیدم تو فقط برای همین ناراحتی؟برای این ناراحت نیستی که جایگاهی که داشتی را از دست دادی؟/وقتی شخصی از خانه پدری اش بیرون میرود پدر در خانواده دارای اقتدار است.پسر تصمیم گرفت از این اقتدار بیرون برود در حالیکه خودش نیز صاحب قدرت است.زیرا کسی که زیر قدرت است خودش صاحب قدرت است از این رو کلام خدا میخواهد ما زیر اقتدار عیسی باشیم تا صاحب اقتدار شویم.پس،,,,,,,,,,,,,

اشتراک