تاکتیک های جنگ روحانی قسمت اول

کشیش سیامک زرگری
5 جولای, 2015

چکیده موعظه

در کتاب جنگ های خدا هر جنگی که برای قوم اسرائیل بود نوشته شده است تا برای قوم خدا درس عبرتی باشد و از آن بیاموزند.اما چرا جنگ های روحانی؟وقتی تو تصمیم میگیری برای خدا زندگی کنی شخص روحانی هستی پس حنگ تو نیز روحانی است.جنگ ما جنگ انسانی نیست زیرا ما نیز انسانی نیستیم زیرا ما ایمانداران و فرزندانخدا هستیم که میخواهیم زندگی روحانی داشتته باشیم از این رو اسلحه های جنگهای ما روحانی است که قادر است بر فروریختن قلعه ها.وقتی جنگ تو روحانی است اسلحه جنگ تو نیز روحانی باشد.از این رو انسانی نجنگ تو نمیتوانی هواپیما را با لنگه کفش برنی!اما چطور از این اسلحه ها استفاده میکنی؟تو باید بدانی این اسلحه ها چطور استفاده میشوند.کلام خدا میگوید از مکر های شیطان بی خبر نباشید.این دشمن از عیسی شکست خورده است اگر ما نیز میخواهیم او را شکست دهیم باید از روش عیسی استفاده کنیم.1-اولین تاکتیکی که باید داشته باشیم این است که دشمن را خوب بشناسیم .شناخت در جنگها خیلی مهم است.قوت خودت و ضعف خودت را خوب بدان از طرفی قوت و ضعف دشمن را نیز خوب بدان.دعا کن که خدا چشمان دل تو را باز کند تا خدا را خوب بشناسی و با او عمیق تر رابطه داشته باشی زیرا به خدا نزدیک شوی ابلیس از شما دور خواهد شد.خیلی اوقات ما از شریر شکست میخوریم چون خدا را خوب نمیشناسیم.دعا کن خدا چشمان دل تو را باز کند تا خودت را خوب بشناسی و با فروتنی از خدا اطاعت کنی تا ابلیس از تو دور شود.دعا کن خدا به تو فیض عطا کند تا مردمی که کنار تو است خوب بشناسی تا آنها را خدمت مناسب کنی چون اگر خدمتی خارج از اراده خدا کنی و محبت بدون حکمت عین حماقت است و این جا خالی خوبی به شیطان میدهد تا ما را به خدمت های خارج از اراده خدا مشغول کند.و خارج از اطاعت خدا بودن نا اطاعتی و نزدیک شدن شیطان به تو است.شائول خارج از اراده ی خدا قربانی کرد خدا زا ائ اطاعت میخواست نه قربانی از این رو مسحش را از دست داد.ما چون از مذهب آمدیم فقط دنبال کار خوب هستیم.حتی آدم های بی خدا میتوانند مذهبی باشند!!,,,,,,,,,,

اشتراک