تو با مسیح عیسی هم اکنون در جایگاه آسمانی هستی! چیز دگر را باور مکن

کشیش سیامک زرگری
1 دسامبر, 2013

چکیده موعظه

کلام خدا میگوید کسی که روح خدا و مسح خدا را دارد هم آزاد هست و هم اسیران را آزاد میکند.کلام خدا میگوید شیطان پدر دروغگویان است و با دروغ ها میخواهد ما را ببندد.اینکه ما از این زندان نمیتوانیم بیرون بیاییم و وضعیت را عوض کنیم عین فریب است که زندان میسازد.آیا امیدت دارد میرود جهنم؟تو قدرت داری دروازه های جهنم را ببندی.شاید امروز نجات خانواده ات ،ایمانت،در خدا بودنت را مات میبینی و زیاد شفاف نیست کلام خدا میگوید ان قریب زمانی خواهد آمد که آنچه از تو دور بود تمیز و پاک در آغوش بگیری خسته خاطر نشو بایست بمان و دعا کن منتظران خدا خجل نخواهند شد.افسسیان1:19«از قدرت بی نهایت و بی قیاس عظیم او آگاه باشید و خدا او را که از مردگان برخیزانید و در جایگاه آسمانی نشانید »افسسیان2:6« و ما را نیز با عیسی برخیزانید و در جایگاه آسمانی نزد عیسی نشانید.عیسی ما فوق تمام تخت ها سلطنا ها و نیرو ها است»پس از قدرت عظیم عیسی اگاه باشید اگر عیسی ما فوق تمام نیروهای تاریکی است ما نیز مافوق نیروهای تاریکی هستیم.اگر عیسی تو را آزاد کرده تو در حقیقت آزاد هستی.تو در جایگاه آسمانی نشانیده هستی.چهارمین دروغ این است:من مستحق درد و رنج هستم.رومیان 8:10«برای آنانی که در مسیح عیسی هستند هیچ محکومیتی نیست»اگر خودت را مستحق درد و رنج میبینی محبت خدا را نفهمیدی و فیض او را رد کرده ای چون نظر عیسی برای تو این نیست.خودتان را دوست داشته باشید عاشق خودت باش این گناه نیست عشقی که به خودت داری را به دیگران نیز بده این هم گناه نیست.کسی که خودش را دوست ندارد نمیتواند دیگران را دوست داشته باشد همینطور نمیتواند بگوید خدا را دوست دارم چون اگر خدا را دوست داشتی محبت خدا بر تو می آمد و خودت را نیز دوست میداشتی.خیلی از احترام هایی که از مردم میگیریم به خاطر احترامی است که خودمان برای خودمان میگذاریم.محبت مسری است اگر با خدا راه روی به تو سرایت میکند.اگر با آدم های پر محبت رفت آمد کنی در تو نیز وارد خواهد شد.چون ما موجوداتی هستیم که تاثیر پذیر هستیم پس برعکس در محیطی که در آن بی احترامی هست نیز تاثیر میگیری و در زندگی تو نیز وارد میشود.نظر خدا این است که تو را دوست دارد.باور کن........

اشتراک