جايگاه و اقتدار مردان ايمان در پادشاهی خدا

کشیش سیامک زرگری
28 آگوست, 2016

چکیده موعظه

آیا پادشاه جلال را میشناسی؟اوکه آسمان و زمین را در دست دارد؟او که تو را دعوت کرده تا با او پادشاهی کنی.مزمور 145«تا کارهای عظیم تو را بین آدم تعلیم دهند و کبریای مجید ملکوت تو را/خداوند جمیع افتادگان را بلند خواهد کرد و خمیدگان را استوار خواهد کرد »کلام خدا به ایران و ایرانی میگوید بلند شو خدا به سراغ تو آمده،عیسی مسیح آمده پادشاه جلال آمده و ما را در این پادشاهی دعوت کرده است.دزد نمیاید مگر اینکه پادشاهی عیسی را از میان ما بدزدد.روح خدا بر من است و مرا مسح کرده ماشیح یعنی نجات دهنده و نجات دادن کار پادشاه است!کشی که برای نجات خانواده اش می ایستد ماشیح خدا است.مسیح آمد ما را مسح کرد همان مسیحی که در عیسی هست در ما نیز هست تا اشعیا 61 را به انجام برسانیم.خدا افتادگان را مسح میکند زیرا افتاده درد افتاده را به خوبی میفهمد.بیمار درد بیمار را به خوبی میفهمد.خدا این افراد را مسح میکند.بلند شو خدای تو زنده است.پادشاهی خدا خیلی بیشتر از آن چیزی است که دیده میشود.باید بلند شوند افرادی که بگویند من در پادشاهی خدا ایستادم و روح خدا در من است.این همه چک چرا نباید از وعده های خدا دریافت کنیم؟قوی ترین چیزی که در دنیا هست قدرت فکر و اندیشه است.زیرا فکر و اندیشه است که مفاهیم را میسازد.یعنی اگر میخواهی کسی تو را بفهمد باید بتوانی اندیشه مشترک با او داشته باشی و فکر تو را بفهمد.تفاهم نداشتن یعنی فکر مشترک نیست.اینکه در افکار خدا چه میگذرد،تا این افکار در تو مشترک نشود هیچ چیزی از آن فکر در تو نیست به همین خاطر خیلی مواقع با خدا تفاهم نداریم و فکر میکنیم هم را درک نمیکنیم. وقتی فکر مشترک نباشد و رابطه نباشد پس مطابق شایستگی چیزی که نمیدانی نمیتوانی رفتار کنی.باید فکر و ایده ی مشترک میان تو و خدا باشد.,,,,,,

اشتراک