جنگ بر سر ايران نيست ، جنگ بر سر عدن است

کشیش سیامک زرگری
5 مارس, 2017

چکیده موعظه

هر چی جنگ است چرا در عراق سوریه ایران و این اطراف است؟پیدایش باب دوم شرح حال این این که خدا وقتی زمین را ساخت در منطقه ای به نام عدن باغی را مهیا کرد.این منطقه ی بسیار بزرگی بود.از میان این دو باغ دو رود دجله و فرات است از بالای شرق ترکیه وارد عراق میشه و وارد جنوب کارون،خلیج فارس میرود.جایی که این دو رود یکی میشوند در ایران است و مفسرین میگویند باغ عدن در این قسمت بوده در جنوب ایران که این دو رود بهم متصل شده اند.در این منطقه سنگ طلای بسیار (زرد،سیاه)،جزع و مروارید و سنگهای گرانبها بسیار وجود دارد.در کتاب حزقیال راجع به لوسیفر حرف میزند که تو کروبی مسح شده ی من بودی که در میان سنگهای گران قیمت آنجا خدمت میکردی تا بی انصافی در تو یافت شد و سقوط کردی.(این سنگ ها همان سنگهایی که در ایران در این منطقه عدن وجود دارد).بنیان خلقت آدم در این منطقه شروع شده. از نظر مروارید خلیج فارس بهترین مروارید ها را دارد.شیطان وقتی اینطور شد آمد در ایران تا آنچه در آسمان از دست داد روی زمین پس بگیرد.تمامی این جنگها از شیطان است در این منطقه و نقشه هایی که میکشد از این دشمنی دیرینه با خدای این سرزمین است.با خدایی که در این باغ راه میرفت.خدا همه جا حضور دارد اما اولین جایی که جلال خدا حضور خدا آمد و بر روی آن راه رفت این سرزمین است. قرار بود در این سرزمین اراده خدا انجام شود و در این سرزمین کثیر و بارور شوند.این سرزمین شیطان را به یاد سقوطش میگذارد اولین جایی که شیطان در قالب مار آمد از این سرزمین بود.وقتی خدا از تخت سلطنتش صحبت میکند،دوباره آن را در این مرز و بوم بنا خواهد کرد.عدن یک منطقه خیلی برزگی بود به نوعی خاورمیانه است اما نه خاور دور.بین النهرین (دجله و فرات) است.تمام وقایع و جنگهای زمان آخر در اطراف همین منطقه خواهد بود.اگر این سرزمین ها اینقدر برای همه مهم است موضوع سیاسی نیست بلکه روحانی است.خدا از طریق این سرزمین کشور های اطراف را برکت خواهد داد.همیشه کشور های دیگر خوشحال بودند که همسایه این سرزمین هستند و برکت میگرفتند.

اشتراک