جنگ بی صدا پیروزی پر صدا

کشیش سیامک زرگری
10 می, 2015

چکیده موعظه

جنگ روحانی زمانی است که اعضاب تو،زندگی تو انگار روی هوا است.وقتی دوستانت بر ضد تو هستند .وقتی هیچ چیزی سر جایش نیست.قدیمی ها میگوید بدشانسی آوردم اما بدشانسی نیست زیرا کلام خدا میگوید وقتی رحمتی از خدا داری و در تهدید است این یک جنگ روحانی است.جنگ روحانی حمله شریر بر برکات خدا در زندگی تو است و ما باید از این برکات و رحمت ها مواظبت کنیم.بچه داشتن یک نعمت است اما باید از این فرزندان مراقبت کرد.خدا هدیه میدهد اما مواظبتش با ما است نه با خدا.در هنگام مواظبت آمین که خدا تو را حمایت میکند و تلاش تو را پشتیبانی میکند اما این دلیل آن نیست که خدا باید از برکت تو مواظبت کند.دعا کن که حکمت بگیری و از برکات زندگی ات محافظت کنی.دزد نمیاید مگر بکشد بدزدد و هلاک کند.پس احتیاج است از آنچه خدا به ما داده از خانواده از ایمان و هرچه برکت است در زندگی خود جد و جهد کنیم تا مواظبت کنیم.و قوت انجام این مواظبت را خدا به ما خواهد داد.رساله یعقوب 4:7«پس از خدا اطاعت کنید و با ابلیس مقاومت کنید تا از شما بگریزد»نتیجه ی اطاعت و مقاومت این است که شیطان از تو میگریزد.برای اینکه شیطان از شما دور شود باید با او مقاومت کنید.همه میخواهند شیطان از او دور باشد و در دعای ربانی هم همین را میگوییم که بلکه ما را از شریر رهایی ده.با اطاعت از خدا از شیطان رهایی میابی.ما چطور باید اطاعت کنیم و چه نوع اطاعتی باعث میشود شیطان از ما فاصله بگیرد؟«به خدا تقرب جویید تا او به شما نزدیکی نماید»اطاعت در زبان یونانی «هوپوتاسو/رفتن و قرار گرفتن زیر یک اقتدار و نظم»است.اگر اطاعت کنی شیطان از تو فاصله میگیرد و وقتی زیر چتر اطاعتی خدا نیستی حمله میکند.وقتی زیر چتر خدا هستی شیطان نمیتواند به تو نزدیک شود زیرا خدا خطی میکشد برای حفاظت که شیطان نمیتواند از آن عبور کند مگر تو را از آن خط بیرون بکشد.,,,,,,,,,,,

اشتراک