جنگ نیکوی ایمان کن تا شیطان از تو بگریزد

کشیش سیامک زرگری
5 اکتبر, 2014

چکیده موعظه

وقتی کسی زیر اطاعت بدی و شیطان است هرچیزی که برای او است ،افسردگی بدی تلخی جدایی و اقتدار آن بدی بر او میاید .وقتی زیر اقتدار خدا میروی نیز تمام افکار سلامتی خدا بر تو جاری میشود.از نوع زندگی میتوانیم تشخیص دهیم در کدام اقتدار هستیم زیرا از روی میوه ها میتوانیم تشخیص دهیم در سلامتی هستیم یا بدی در اقتدار خدا هستیم یا در اقتدار شیطان.اطاعت از یک نیروی برتر رفتن زیر اقتدار او است.خدا ما را دعوت کرده وارد اقتدار او شویم و از هر مزایای او استفاده کنیم.دو اقتدار بیشتر وجود ندارد،اقتدار خدا یا شیطان!در کدام اقتدار ایستاده ای؟چون سومی وجود ندارد .اما ما که به خدا ایمان داریم چرا بدی و ثمرات نا نیکو در زندگی ما دیده میشود؟مردم وقتی دیدند عیسی دیو بیرون میکند گفتند تو به قدرت شیطان دیو ها را بیرون میکنی یعنی این از خدا نیست.عیسی گفت :هر پادشاهی بر ضد خودش بایستد منقسم میشود.مگر یک پادشاه بر ضد پادشاهی خودش مبارزه میکند!هر گاه پادشاهی شیطان و دیو ها و روح های پلید بیرون میروند هر آینه بدانید پادشاهی خدا_(پادشاهی جدید)آمده است.هر گاه به انگشت خدا دیو ها بیرون میرود ملکوت خدا در میان شما است.وقتی مرد زورآور(صاحب اقتدار) سلاح پوشیده خانه خود را نگاه دارد،اموال او محفوظ میماند اما شخصی مقتدر تر از او بیاید و بر او تسلط یابد اسلحه هایی که بر آن اعتماد میداشت از آن میگیرد.خدا به ما اقتدار داده اما اگر از آن استفاده نکنیم شیطان که خود را رییس این دنیا میداند از آن اقتدار به علیه تو استفاده شده و توسط شیطان دزدیده میشود.هیچ اقتداری روی زمین بی صاحب نیست یا برای خدا است یا برای شیطان اگر استفاده نکنی شیطان برش میدارد و میبرد.جنگ سر اقتدار است.شیطان نظم الهی را میداند اجازه ندارد وارد آن نظم شود به همین دلیل تو را از آن نظم میاورد بیرون تا از اقتدار خدا خارج شوی اتومات در اقتدار شیطان هستی.خدا سر اقتدار،بعد مرد زیر اقتدار خدا،زن در اقتدار شوهر و فرزندان در اقتدار پدر و مادر است.عزیزان سر بودن به معنی سرور بودن نیست بلکه به معنی این است که آن که سر است باید مسوئولیت بگیرد جانش را سپر زیر اقتدار خود کند.,,,

اشتراک