حمله به هویت و قلب تو شده سلاحت را بردار

کشیش سیامک زرگری
12 آوریل, 2015

چکیده موعظه

جنگ روحانی حمله به هویت و ارزش های ما است.تمام حمله شیطان در باغ عدن روی هویت آدم بود و آدم ارزشهایی داشت آن را از خدا گرفته بود جایگاهش شخصیت و مقام و هویتش را از خدا گرفته بود قرار بود سلطنت و حکمرانی کند.حمله به هویت تو جنگ روحانی است تا هویت تو را بزند زیرا هویت تو را بزند همه چیز تو را زنده هویت آن چیزهایی است که ما از آن ارزش میگیریم.کیستی ما ارزش ما است.تو کی هستی؟انگار تمام ارزش های ما از چیزهایی است که هویت ما را ساخته انگار داشته های ما و چیستی های ما به ما ارزش داده است!اما اگر چیستی های تو نباشد،تو کیستی؟آدم های زیادی وقتی مهاجرت میکنند چیزهایی را که داشتند را از دست دادن احساس پوچی میکنند!من سرهنگ بودم الان هیی نیستم!من تحصیلات داشتم الان هیجی نیستم!!!زیرا تمام هویتش را که او میست را از دست داد زیرا چیستی برای او هویت بود.اگر احساس میکنی هیچی نیستی حمله به هویت تو شده است.خدا چیزهایی که هویت تو را شکل داده به عنوان سلاح گذاشته تا وقتی حمله به هویت تو شد این سلاح از تو مراقبت کند.تمام اسلحه های روحانی برای حفاظت از هویت تو است.سلاح اول:کمربند راستی:حقیقت ورای واقعیت صحبت مکیند.حقیقت محبت خدا در عیسی مسیح است.داوود میگوید خدایا تو مطابق گناهان ما با ما رفتار نکردی.گناهان ما واقعیت است اما خدا مطابق واقعیت با ما رفتار نکرد بلکه مطابق حقیقت که حقیقت تو را آزاد خواهد کرد.راستی یعنی دروغ نگو و در راستی زندگی کن.اما اینکه فکر کنی خدا تو را دوست نداری و بی ارزش هستی این هم نا راستی است.شاید دروغ نگوییم و صادق باشیم اما وقتی خدا میگوید این درست است را باور نداریم اینجا یعنی کمربند نداریم.خدا میگوید افتادی بلند شو!اما تو میگویی خدا به من فرصتی دیکر نمیدهد!این ناراستی است و شیطان هویتت را زده و سلاح تو را که کمربند راستی است دزدیده است.تو به فیض خدا نجات یافتی .ایمانداران معمولا وقتی دروغ میگویند از روح خدا الزام میشوند اما در خود کم بینی انگار خبری نیست!!!,,,,,,,,,,,

اشتراک