خداوندا بیا پادشاهی خود را در قلبم بنا کن

کشیش سیامک زرگری
23 فوریه, 2014

چکیده موعظه

مسیح در انجیل داستانی را تعریف میکند لوقا 8«عیسی تمام آدم را در این داستان به 4 گروه تقسیم میکند.میگوید تمام انسانهای روی زمین 4 گروه هستند:با این داستان تو نیز خودت را تست کن جزء کدام دسته هستی.قلب ما را همچون زمینی تشبیه میکند که اگرنگاه کنیم میگوید همه آدمها 4 نوع قلب میتدانند داشته باشند.خدا راجع به پادشاهی صحبت میکند که دعا کنید پادشاهی خدا بیاید.پادشاهی خدا پادشاهی صلح و سلامتی است.آیا پادشاهی خدا که در دعای آسمانی طلبیدی در زندگی ات اتفاق افتاده؟وقتی دعا میکنی باید به آنچه میگویی باید بارو داشته باشی تا مطابق باورت دریافت کنید.سعی نکن از ایمانت چیزی برای تو تکرار شود حتی سرود ها.هر بار از خدا بخواه از نو چیزی تازه به تو دهد.ایا در آسمان بیماری هست؟غم و غصه هست؟شیون هست؟ظلم هست؟گریه و ناله و مرگ و بدبختی هست؟نه!دعا کن آنچه در آسمان عالی است در زندگی تو بیاید(پادشاهی تو بیاید) و اگر در زندگی تو نیامده چون ندانسته ای در دعا به خدا چه میگویی و به ایمان نطلبیدی.در کتاب مقدس خدا خودش را به عناوین مختلف معرفی میکند.در این داستان عیسی پدر را بعنوان یک کشاورز معرفی میکند که میگوید کشاورزی تصمیم میگیرد زمین های خود را بذر بپاشد.این زمین ها همان زمین های قلب ما است که برای خالق ما خدا است اما کلام خدا میگوید شیطان الان رییس این دنیا است و وقتی آدم و حوا زمین و قلبشان را به شیطان دادند زمین ما نیز دزدیده شد.حالا پادشاهی خدا دارد میاید کشاورزی که میاید و بذر بپاشد اما این بذر با 4 نوع زمین رو به رو میشود:این بذر سمبل کلام خدا است و خبر خوش انجیل است.وقتی یحیی مرد عیسی مسیح به پادشاهی خدا موعظه میکرد.یحیی آخرین نبی عهد عتیق بود عهد عتیق با مرگ یحیی تمام شد و با موعظه ی عیسی پادشاهی خدا شروع میکند بیاید.خدا میخواهد پادشاهی اش را در زندگی تو بیاید.در قلب تو بیاید.در افکار تو بیاید.در تصمیم و احساس تو بیاید.خدا بعنوان یک کشاورز از طرق یک خبر خوش پادشاهی اش را چون بذر بر قلب آدمیان میپاشد.تو میتوانی عاشق خدا باشی اما پادشاهی خدا در قلبت نباشد.مسیح دارد با یهودیانی حرف میزند که خدا را دوست داشتند اما پادشاهی خدا را در قلب خود نداشتند .عیس میگوید تو که خدا را دوست داری،خدا کجای زندگی تو است؟گیریم که پدر تو بود فاضل،از فضل پدر تو را چه حاصل؟خدا در زندگی تو چه کاره است؟چقدر اقتدار دارد؟چقدر میتواند برای زندگی تو تصمیم بگیرد؟,,,,,

اشتراک