خداوندا زخمهايم را شفا بده

کشیش سیامک زرگری
4 فوریه, 2018

چکیده موعظه

- درد ها : طرد شدگی
عبرانیان4:15«زیرا رئیس کهنه ای نداریم که نتواند همدرد ضعف های ما بشود بلکه آزموده شده در هر چیز به مثال ما.بدون گناه »ایمان خود را روی عیسی نگه دار اوست که درد های ما را بر میدارد.کلمه ی هم درد صحبت از درک متقابل است،او از شرایط تو که کسی حتی نمیداند مطلع است.او تو را میفهمد زیرا زمانی که او در زمین بود با تمامی اینها رو به رو شد.درک از کسی میاید که خود تجربه کرده باشد.او تو را محکوم نمیکند.کلمه ضعف به معنای بریدن،بیماری،به هم ریختگی روح و روان و عجز است،روزهایی که پایان خط ما است،او ضعف های ما را بر میدارد و فیض او تو را کافی است امنیت او در ترسهای تو،شفای او در درد های تو و قوتش در ضعف های تو نمایان میشود.تشخیص درست بیماری در علم پزشکی 50 درصد کار است و مابقی راه را راحت تر میکند.در کتاب مقدس تمام بیماری هایی که خدا میگوید به دو دسته تقسیم میشود:
1-دلیل طبیعی و غیر روحانی: 5 دلیل
2- دلیل روحانی:5 دلیل

اشتراک