خداوندا کجایی ؟ الان بهت احتیاج دارم!

کشیش سیامک زرگری
19 ژانویه, 2020

چکیده موعظه

 

ایماندارانی که دعا مکینند چرا خدا مرا جواب نمیدهد در واقع میگوید چرا خدا مرا ترک کرده است؟هر دردی را میشود تحمل کرد به جز درد طرد شدگی اینکه احساس کند تنها است و کسی او را درک نمیکند.بدتر از همه این است خدایا از همه ناله کنم به کنار اما تو دیگر چرا؟خدا مگر برای لیاقت و نیکویی تو بود که تو را محبت میکرده که الان بخواهد تو را برای بدی ات رها کند!این یک فریب است.خدا،خدای محبت است.این جنگی است بر ضد هویت تو.خدا میخواهد ما او را به خاطر خودش نه فقط به خاطر برکت هایش دوست بداریم.خیلی وقت ها دنبال یک کلمه از خدا هستیم،وقتی آسمان سکوت است روی کلام خدا و تجربیات روحانی ات که در روزهایی که حضور خدا را داشتی رجوع کن،همان روزهایی که عمیقا حضور خدا را داشتی.در تجربه عیسی در بیابان او تنها در بیابان میرود.لوقا 4.خدا از تو عصبانی نیست فقط فصل تازه ای است که خدا میبیند تو بزرگ شدی عمق های بیشتری از او تفحص کنی،خدا میگوید تو را دوست داریم بلکه میخواهم نه مثل دوران کودکی بلکه الان اعتماد کردن را به تو بیاموزم.عیسی از اردن مراجعت کرد و اردن جایی است که یحیی دارد تعمید میدهد،یحیی جایی که عیسی را تعمید میدهد آن لحظه حضور خدا جلال خدا را میبیند قوت روح را میبیند صدای آسمان را میشنود این است پسر محبوب من،!این روز برای یحیی روزی بود که خدا را واضح تجربه کرده.تو نیز روزهایی که صدای خدا را واضح میشنوی اردن تو است.وقتی میگوید عیسی در بیابان تنها بود یعنی آن حضور خدا را نداشت بلکه در تنهایی کامل بود،دقیقا مثل روزهایی که تو در خانه تنها نشستی و فکر میکنی کسی نیست احوالت را بپرسد .از مردم ناراحت نباش خدا یک اجازه میدهد تنها باشی تا یاد بگیری ایمانت به دیدار نباشد.روح عیسی را به بیابان برد.یک جایی عیسی حتی حضور خدا را احساس نمیکند و 40 روز ابلیس عیسی را تجربه کرد.روزهایی که در سختی هستی روزهای جنگ روحانی بر تو زیاد خواهد بود زیرا خدا میخواهد بر تو ایمان بیفزاید و شیطان هم حمله میکند .دقیقا روزهایی که حس میکنی تجربیات قبلی با خدا نیست.تنها جایی که روح خدا عیسی را به بیابان برد پشت سرش شیطان عیسی را میازماید !پس روح خدا در این بین کجا است؟خدا میخواهد ما در این سکوت،عمق های جدیدی از اوتجربه کنیم و به وعده های خدا اعتماد کنیم.وقتی تصمیم به اطاعت داری و روح خدا این تصمیم های تو را تایید میکند در بین همین تایید ها میبینی یک ماری از آن طرف دارد میاید. هر وقت خدا کاری را در زندگی تو شروع میکند شیطان نیز کارش را در تو دو برابر میکند.وقتی نیازی داری و زمان های طولانی در دعا هستی و خبری نمیشود و وقتی این زمان طولانی میشود مار به سراغ تو میاید.وقتی در تنهایی ها هستی بهترین زمان آمدن مار است.ابلیس به او گفت اگر پسر خدا هستی این سنگ را بگو نان شود عیسی میگوید مکتوب است،(نمیگوید ناگاه روح خدا بر عیسی آمد و او گفت!بلکه تنهای تنها بود و بر میگردد به تجربیاتش با پدر و از روزهای تجربه اش استفاده میکند.هر وقت کسی بر ضد « تو »حرف میزند این کلمه ی تو،هویت او را در بر میگیرد.سکوت آسمان باعث میشود عیسی پسرش صحبت کند،خدا اجازه میدهد عیسی حرف بزند ،خدا میخواهد تا یاد بگیری چگونه بجنگی از خودت دفاع کنی و چگونه بایستی.خدا اجازه میدهد تو حرف بزنی تا یاد بگیری بگویی خدا را به خاطر نان نمیخواهم،خدا را به خاطر خودش میخواهم هرچند به من نان میدهد.وقتی روح خدا کاری را در عیسی شروع کرد شیطان نیز شروع کرد تا آن کار را خراب کند.خدا بی خبر نیست که چه چیز میخواهد رخ دهد او ما را در هان شیطان نمیگذارد خدا ما را در تجربه نمیندازد بیماری نیمدهد و در گناه نمیندازد تا به ما درسی دهد،بله در بیماری ها درس میدهد اما بیماری نمیدهد که از آن درس بدهد.خدا هیچ چیز بدی به ما نمیدهد که عیسی  آن را روی صلیب از ما برداشته است.خدا آزمون ها وامتحانات را به جهت بالا رفتن برای ما استفاده میکند تا از ایمان به ایمان ما را پیش ببرد.اما وسوسه و تجربه به جهت پایین آوردن و مانع شدن است دقیقا همان چیزی که دزد میاید تا بدزدد و نا بود کند.روزهایی که با عیسی ملاقات داری تو عیسی مجسم را میبینی کلمه ای که جسم گردید ام یک وقت هایی تو عیسی مجسم را نمیبینی بلکه کلمه ی خالی را داری که باید از آن استفاده کنی و کلام خدا قدرت دارد.عبرانیان 6:4«زیرا آنانی که یکبار منور گشتند لذت عطایای سماوی را کشیدند اگر بیفتد  » خدا میخواهد تو بر شرایطت حکم کنی وقتی عیسی میگوید مکتوب است دارد بر شرایطی که هست حکم میکند .دهانت را باز کن و از آنچه با خدا تجربه داری اعلام کن.آخرین جمله ی دیالوگ با شیطان را عیسی گفت و تمام.آخرین جمله ی بین داوود و جولیات را داوود گفت و تمام.بلند شو و بگو در خداوند کی هستی.

اشتراک