خدايا چرا دعای مرا نمي شنوی؟ مشکل من کجاست ؟

کشیش سیامک زرگری
4 اکتبر, 2015

چکیده موعظه

دعای مرد عادل در عمل تاثیر بسیار دارد.دعای شخص عادل روی خدا تاثیر میگذارد.چرا دعای من موثر نیست؟موانعی بر سر دعاهای ما وجود دارد که تاثیر آن را مهار میکند و بی جواب میماند.برخی سال های زیاد برای دریافت جواب دعای خود منتظرند،چرا جوابی نیست؟چرا دعای من در عمل قوت ندارد؟رساله یعقوب که میگوید دعای مرد عادل در عمل قوت بسیار دارد ما اینجا چهار قسمت در این دعا میبینیم که در عمل چیزی را ظاهر میکند،(دعا/عادل/عمل/قوت)!شخصی که عادل است که باید دعا کند (دعای شخص عادل).آیه با این جمله شروع میشود.اینجا باید دعای اودر عمل قوت بسیار داشته باشد و در عمل تاثیری بگذارد و چیزی را تکان دهد خدا از تخت سلطنت خود بلند شود و وارد زندگی ما شود تا عمل کند و بگوید اکنون حاضرم دعای تو را شنیدم.اما چرا این دعا با اینکه ما به خون مسیح پاک شدیم و عادل شمرده میشویم اما در عمل قوت ندارد؟مانع چیست؟چه چیز بین ما و خدا فاصله میندازد ؟,,,,,,,,,,,,,,

اشتراک