خدايا گناه من چيست که زندگی ام مثل ايوب شده پس تو کجائی ؟

کشیش سیامک زرگری
14 فوریه, 2016

چکیده موعظه

دعوت خدا برای پادشاهی همگانی است و برای همه ی ما است.تو برای خدا با ارزش هستی .شاید بگویی خدایا زمانی که اشک میریختم و زیر ظلم و کتک بودم کجا بودی؟کجا بودی وقتی در تنهایی میگریستم؟کجا بودی وقتی میخواستم خودم را بکشم؟کجا بودی وقتی پدر و مادرم مرا رها کرد؟امروز میگویی من تو را دوست دارم اما روزهای درد های من کجا بودی؟خدا میگوید در تمام ایامی که ناله میکردی ناله های تو را شنیدم و تو را در بیابان پیدا کردم و تو را همانجا انتخاب کردم اگر امروز روزهای سخت و ناامیدی برای تو است و دردهای زیرادی به تو حمله کرده اما پیغام خدا این است من تو را در بیابان پیدا کردم زیرا روزهای خوش اصلا مرا ندیدی به دنبال من نبودی و اصلا مرا ندیدی اما اشکال ندارد همه ی ایام زندگی ات چشمانم دور تو بود غمهایت را دیدم و ناله هایت را شنیدم زیرا امروز زنده هستی اگر زنده هستی چون من نگذاشتم تا تو را رهایی دهم و بگویم دوستت دارم .آنچه شیطان در زندگی تو به عنوان بدی کرده است خدا به جهت پادشاهی تو به کار میبرد.اگر پدر و مادرت نتوانست آنچه خدا خواسته بود بکنند امروز پدر آسمانی اینجا است و خودش برایت انجام خواهد داد.کسی که درد را بفهمد میتواند دردمند را درک کند و این فرد پادشاهی مقتدر خواهد شد که بتواند دردمندی مثل خودش را آزاد کند.وظیفه ی پادشاه است که مردم را سیر کند و از درد ها آن ها را آزاد کند .درمان وظیفه ی یک پادشاه است و مسیح چون پادشاه بود نان میداد و بیمار را شفا میداد و امروز ما در خدا به این پادشاهی دعوت شدیم تا اسیران را آزاد کنیم و بیماران را شفا میدهد.......

اشتراک