خدایا اگر جواب دعامو نمیدی، حداقل به دادم برس !

کشیش سیامک زرگری
8 مارس, 2020

چکیده موعظه

ایمان از شنیدن است و شنیدن از کلام خدا اما نه فقط صوت بلکه شنیدنی که در تو ایمان تولید کند و زمانی در تو ایمان میاورد که برای تو مکاشفه شود باز شود و الا صرفا شنیدی و تبدیلی نخواهد بود.وقتی موافق قلب خدا دعا کنی و خطا نکنی داور عادل آمین میگوید.خیلی وقت ها اضافه کاری کردن گناه است.خدا به یوشع میگوید مطابق کلامی که به موسی گفتم رفتار کن و نه به چپ نه به راست برو بلکه به راه مستقیم همان اراده ی من.خدا برای زندگی های ما شابلون(الگو) دارد ما نمیتوانیم الگوی یک نفر دیگر را ببریم تن خود کنیم چون سایز ما نخواهد بود و مجبوریم دائم تعمیر کنیم اما کار خدا نیار به تعمیر ندارد بلکه بی نقص و بی عیب است اگر چیزی داری در زندگی ات تعمیر میکنی آن طرح خدا برای تو نیست چون نقشه های خدا بی عیب و کامل است و نیاز ندارد کوتاه و بلندش کنی.چپ سمبل گناه است اما راست ه سمبل کار خوب است.توحتی کار خوب را هم کنی به هدف نزدی چون قلب خدا چیز دیگری است و خیلی از مسیحیان دچار کار خوب مبشوند غافل از اینکه آن کار خوب هم میتواند اراده ی خدا نباشد.خوب ما در مقابل عالی خدا بد محسوب میشود.خروج40«پس موسی موافق (مطابق الگوی خدا )آنچه خدا او را فرموده بود به عمل آورد.خدا برای معبدش خیمه اش از همه چیز الگو میدهد از اندازه پرده و محل قرار دادن چراغدان و پرده و همه چیز.خدا ایده داد و اجازه ای نبود خلاف اراده خدا عمل شود.فقط دنبال گناه نباش باید گناه را فراموش کنی این به کنار، بلکه ببین کجاها کار خوبی خارج از اراده خدا کردی.دلیل بعدی که آسمان در سکوت است و هرچه فریاد میزنی و صدایی نیست،حتی اگر خودت را چک کردی و در مشکلی نبودی نه به چپ رفتی و نه به راست،دلیل این است:زمانش هنوز فرا نرسیده است.زمان در نقشه خدا فاکتوری بسیار مهم است.همه ما دعا میکنیم چون مقصدی داریم و چیزی میخواهیم،حضور خدا را میخواهی مسح میخواهی خدمت میخواهی,,,,,,,,

اشتراک