خدایا چه باید کرد با این همه ترس؟

کشیش سیامک زرگری
29 مارس, 2020

چکیده موعظه

بلند شو و جو خونه ات را عوض کن.از چه میترسی؟خدا این همه کار عظیم در زندگی توکرده است چقدر تو را از بلایا عبور داده است.تو زنده ای زیرا خدا هنوز کارش با تو تمام نشده است.مراقب باش شیطان موقعیت ها و فرصت ها را از تو ندزدد.از این قرنطینه ها استفاده ی نیکو در خدا ببر.آنچه شیطان به جهت بدی کرده خدا به خیریت تو تمام میکند پس به خانواده ات رسیدگی کن.ما باید آُمان ایران را باز کنیم و الا محصول کم خواهد بود و نجات یافتگان کم خواهد بود.زمانهای خدا را برای خودت خانواده ات و دنیا تشخیص دهد.تا با خدا همکاری نکنی اتفاقی نمیفتد.آسمان بسته را میتوان حل کرد اما اگر تو با خدا همکاری نکنی هیچ نبوتی به تحقق نخواهد پیوست.خیلی از ما اگر زودتر با خدا همکاری میکردیم و اراده خودمان را انجام نمیدادیم در وقت خدا وعده را گرفته بودیم.موسی میگوید خدایا به من فهم بده وقتهایم در تو را تشخیص دهم.این دعا را این مرد خدا میکند.میگوید خدایا به من یاد بده چطور اراده تو را در ایام زندگی ام بشناسم کمک کن تا آنچه در اراده تو انجام میدهم ثمر بیاورد.خدایا مرا حکمت بده تا به جای کارهای خوب برای تو بتوانم اراده ی تو را به خوبی انجام دهم.مزمور38:6« از شب به صبح به خود میپیچم و منحنی شده ام»آیا این روزها را میشناسی؟وقتی در تنهایی گریه میکنی که کسی نبیند؟خیلی اوقات دعا میکنیم خدایا کجایی؟بیا و وضع مرا ببین.این درد ها برای آسمان نیست ای عزیزان این چیزها برای زمین است زیرا افکار خدا برای ما سلامتی است.داوود میگوید ای جان خسته ی من چرا خمیده شدی؟بر خدا امید داشته باش زیرا نجات من از جانب او است ای جان من فقط برای خدا خاموش شو زیرا نجات من از او است.چرا اینقدر ناآارمی؟به طوفانهای زندگی ات فرمان بده آرام باش ،سریع تصمیم نگیر و اجازه بده اول خدا حرکت کند بعد تو حرکت کن.شیطان دائم در فشار ما را قرار میدهد تا سریع تصمیم بگیریم اقدام کنیم و بعد ما را در غرور میگذارد که حتی حرفمان را پس نگیریم و معذرت نخواهیم.چه روحی شما را کنترل میکند؟این جمله ای بود که عیسی به شاگردان گفت وقتی پذیرفته در ناصره نشدند.ما خود گاهی هوشیار نیستیم چه روحی ما را هدایت میکند؟روح خدا روح جکمت است که قدرت و قوت و آرامی و صلح را میاورد جهان با حکمت خلق شد اما روح ترس فرق میکند.تو به واسطه حکمت از خودت مواظبت کنی یا روح ترس با هم فرق میکنند.حکمت آرامی میاورد اما ترس دلواپسی.ما فقط اجازه داریم که روح خدا ما را کنترل کند.,,,,

اشتراک