خدا از تو فقط يکی آفريده و بعد از تو کسی مثل تو نخواهد آمد

کشیش سیامک زرگری
24 ژوئن, 2018

چکیده موعظه

بعد امنیت شالوم بعد مهمی است چرا که اگر برکت داشته باشی اما امنیت نباشد،خانه باشد امنیت نباشد،خانواده باشد امنیت نباشد گویی هیچ چیزی نیست.در دنیا هزینه های زیاده برای امنیت خرج میشود.اما ما درباره ی امنیت درون که دیده نمیشود صحبت میکنیم.امنیت رابطه مستقیمی با تهدید(جنگ،مبارزه)دارد.چیزی که یا بر آن پیروز میشوی یا شکست میخوری!احساس های نا امنی در روابطمان در ایمانمان در درونمان!ایماندارانی که وقتی از آنها میپرسم اگر روزی از دنیا بروی کجا میری؟نمیداند!این از نا امنی خبر میدهد.اگر دچار ناامنی هستیم چون محبت خدا را هنوزدرک نکرده ایم.جهان به واسطه محبت خدا شکل گرفت.اگر محبت خدا نباشد فرو میریزد.اگر در زمین روابط با محبت نباشد فرومیریزد اگر درون خودت محبت نداشته باشی فرو میریزی.رابطه ها را به راحتی از ظریق محبت میتوان زد،کافی است بگویید دوستت تو را دوست ندارد!کافی است زن یا مرد متقاعد بشوند شریکشان دوستش ندارد!یا به قدر کافی توجه ندارد.دائم از دیگران انتظار داریم که به ما امنیت بدهند.هر چیزی بخواهد جای امنیت خدا را بگیرد یکبت میشود و خدا بت شکن است خدا میگوید ملعون است کسی که انسان تکیه گاه او باشد و بر او توکل کند!خدا میگوید من باید تکیه گاه تو باشم اگرکسی را گذاشتم که تو در کنارش استراحت بیابی،استراحت بیاب اما تکیه نکن.خدا تکیه گاه ماست.کلمه ی ملعون یعنی پشیمان میشوید ،ملعون در معنا یعنی بدی! و خدا میگوید وقتی میخواهی به آدم ها تکیه بکنی بدی سراغت می آید و نا امیدت میکنند.مشکل آدم ها نیستند خدا میخواهد خودش جای امن تو باشد.ما انسانها را در جایی قرار میدهیم که نباید بدهیمنا امید میشویمچون احساس میکنیم دیواری که به آن تکیه زدیم فروریخته،باور کنیم آن دیوار مشکل نیست خدا میخواهد نگاه ما را عوض کند.عمر انسان چون علف صحراست اما او که ابدی است قابل اعتماد است.هنوز برای ما خیلی سخت است وقتی میشنویم خدا همانقدر تو را دوست دارد که فلانی را دوست دارد ناراحت میشویم که چطور خدا فلان شخص را دوست دارد و چطور ممکن هست؟....

اشتراک