خدا به فروتنان فیض و قوت عطا می کند

کشیش سیامک زرگری
9 مارس, 2014

چکیده موعظه

خدا از طریق فروتنان قوت خود را جاری میسازد.پولس در دوم تیموتائوس 1:3«پولس به تیموتائوس میگوید پس تو ای فرزندم در فیضی که در مسیح عیسی است نیرومند شو»آن چه تو بعنوان جوان شرایطی خوبی داری فیض خدا است پولس ضعف های تیموتائوس را میدانست و به او گفت فیض خدا برای ضعف های توکافیست.هر وقت کم میاوری از فیضیکه در عیسی مسیح است نیرومند بشو.خدا فروتنان را بلند میکند قوت میدهد و به آنها فیض میدهد.پطرس در رساله اول خودش باب 5:5« ای جوانان شما نیز مطیع یک دیگر باشید  همگی رد رفتارتان با یکدیگر فروتنی را به کمر ببندید زیرا خدا با متکبران مقاومت میکند اما فروتنان را فیض میبخشد»وقتی یک فرد دائم میداند و اعلام میکند هر چه دارد فیض خدا است،این شخص فروتن است اما فرد مغرور به داشن و توانایی و استعداد خود تکیه میکند.معمولا خدا به افراد مغرور میگوید باشد توهمه چیز داری پس نیازی نداری من چیزی به تو دهم اما به فروتنان که میگویند ما چیزی نداریم همه چیز خواهد بخشید.اعداد13«خدا به موسی گفت تا به کی این قوم به من اهانت خواهد کرد؟و تا به کی با وجود همه آیاتی که من در میان ایشان نموم به من ایمان نیاوردند؟خدا میگوید فکر کردید من برای چه شما را از مصر بیرون آوردم و این قدر کار عظیم کردم.اکنون نیزکه میگویم بروید سرزمین موعود را ببینید برای این نیست که احتیاجی به زور بازوی شما است بلکه میخواستم شما را دلگرم کنم.کایل و یوشع که میگفتند مطابق وعده ی خدا میتوانیم این سرزمین را بگیریم به ظاهر بقیه قوم غرور میامد اما چون خودشان میگفتند نمیتوانیم فروتن میدانستند در حالی که کاملا برعکس بود.فروتن میگوید من ندارم اما قوت خدا برای من کافیست.برای داشتن ایمان به فروتنی احتیاج است زیرا فروتنان باور میکنند آنچه من لازم دارم در خدا یافت میشود و ایمان باور وعده های خدا است اگر خدا گفته مهم نیست من میتوانم یا نه من با ایمان آنچه دیده نمیشود را باور میکنم.خدا به فروتنان فیض و قوت عطا میکند.بی ایمانی از غرور میاید همانطور که ایمان از فروتنی میاید.فروتن همه چیز را به خدا نسبت میدهد مغرور به خودش نسبت میدهد،,,,,,

اشتراک