خدا طالبان فیض را فیض عطا می کند – آیا فیض خدا را روزانه میگیری؟

کشیش سیامک زرگری
9 فوریه, 2014

چکیده موعظه

پولس میگوید ای کلیسا ای ایماندار حواست باشد از قدرت بی قیاس و نا محدود و بی نهایت عظیم او بی خبر نباشید.از فیض خدا بی خبر نباشید!خدا به پولس میگوید فیض من تو را کافی است.چطور میشود قوت مسیح را گرفت و مثل او عمل کرد؟عیسی اگر جایی میرفت با قدرت عظیم کار میکرد.حکمت عظیم داشت.تمامی اینها فیض بود.او در حکمت رشد میکرد و این رشد نشانگر این بود که او انسانیت را تجربه کرد چون ما که نیاز به رشد در ایمان و حکمت داریم.اما فیض خدا بر او بود و ما نیز به فیض پدر نیاز داریم.تفاوت ما یا دیگران در این است که آیا فیض خدا را روزانه میگیری؟یکی با فیض زندگی میکند و یکی فیض را نمیفهمد.کسی که فیض خدا را دارد قوت خدا را دارد.وقتی فیض خدا روی تو است که تو را قادر میکند کاری را کنی که دیگران نمیکنند فیض خدا روی تو است.و این فیض قابل رویت است همه ی ما ایمان داریم اما چرا دیگری میتواند و من نه؟زیرا او فیضی دارد که من نگرفتم که به نام عیسی مسیح من نیز باید بگیرم.فیض برای همه ایمانداران است.ایمان فعال با فیض است.ایمان فیض را میگیرد و استفاده میکند.در کتاب دانیال6:3«دانیال به خاطر دانایی خاصی که داشت نشان داد که از سایر وزیران و حاکمان سرزمین آشور با کفایت تر است».از این رو مورد حسادت واقع میشد.یکی از چیزهایی که میتوانی بفهمی فیض خدا را داری در یک جمعی مورد حسادت قرار میگیری چون تو چیزی را داری که بقیه ندارند.از این رو دانیال نیز مورد حسادت وزرا قرار گرفت و نقشه کشیدند تا او را از سر راه کنار بزنند.آمدند به پادشاه گفتند این روزی سه بار یک جور خاصی دعا میکند!چون او متفاوت دعا میکند با ما متفاوت است!فیض خدا بر دانیال بود که او را متفاوت میکرد.دانیال داشت سرور میشد!رابطه ای بین حکمت دانیال و دعای او بود!دعای دانیال با همه ی آنها فرق میکرد.فیض خدا بر دانیال بود.کوه زیتون دارای درختان زیاد زیتون بود.کوهی سرسبز که تمام درختان زیتون در آنجا بود.مسیح به کوه زیتون میرفت و دعا میکرد.در کتاب مقدس روغن زیتون سمبل مسح و قوت روح القدس است.,,,,,,

اشتراک