دريافت مسح پادشاهی ، نبوت و کهانت برای تو ای ايماندار

کشیش سیامک زرگری
24 آوریل, 2016

چکیده موعظه

عیسی مسیح آمده بود پادشاهی خدا را اعلام کند دیو ها را بیرون میکرد و مریضان را شفا میداد.به مسیح میگویند تو به قدرت شیطان،دیو ها را بیرون میکنی!مسیح میگوید لیکن هرگاه به انگشت خدا دیو ها بیرون روند هر آینه پادشاهی خدا آمده است.من و شما انگشت خداییم و شیطان باید به اشاره ی ما از ما دور شود.علامت پادشاهی خدا رفتن دیو ها است.اما پادشاهی خدا چه ربطی به بیرون رفتن دیو ها دارد؟دنیای روحانی دو قسمت است نور و تاریکی/ملکوت خدا و ملکوت شیطان.هر چیزی در این دنیا رخ میدهد بی شک تحت تاثیر دنیای روحانی است و ما باید هم دنیای نور هم دنیای تاریکی را به خوبی بشناسیم و الا پادشاهی ما دوام نمیاورد زیرا شیطان بر ضد این پادشاهی ایستاده و حمله میکند.و شیطان نمیتواند پادشاهی تو را در مقابل خودش ببیند تو باید یاد بگیری این پادشاهی را حفظ کنی.باشد که به نام مسیح مثل عیسی بگوییم بلکه رییس این جهان میاید اما بر من تاثیری نمیگذارد.ما هستیم که بین اراده خدا و شیطان وحتی نفس خود انتخاب میکنیم و عملا در نهایت ما در تاثیر دنیای روحانی هستیم .مسیح از شاگردان میپرسد مردم مرا که میدانند؟برخی میگویند تو یحیی هستی برخی میگویند تو الیاسی.برخی میگویند ارمیایی برخی میگوید نبی هستی.,,,,,,,

اشتراک