در اقتداری که به فیض یافتی بایست و حکم کن

کشیش سیامک زرگری
1 ژوئن, 2014

چکیده موعظه

فیض لطف خدا است و لطف های خدا متنوع است.وما برای داشتن یک زندگی ایمانی و زمینی درست به فیض و مسح خدا هر روزه نیاز داریم.کاری که انسان در دو سال نمیتواند انجام دهد ،مسح در دو روز انجام میدهد.مسح قدرت خدا بر روی تو است.مسح یعنی اراده ی خدا با اراده ی تو یکی است.مسح یعنی جایی که تو ایستادی خدا همانجا ایستاده.خدایا نمیخواهم جایی باشم که تو نباشی کاری کنم که تو نمیخواهی.شیطان از کسی که مسح خدا را دارد میترسد.اقتدار فیض خدا است.لوقا10:19«اینک شما را قوت میبخشم که ماران و عقرب ها را و تمام قدرت شیطان را پایمال کنید و چیزی به شما ضرر هرگز نخواهد رساند»مسیح میگوید قوت به شما میدهم تا قوت شیطان دیو ها و ارواح پلید را از بین ببرید این قوت یعنی اقتدار .خدا میگوید این اقتدار لطف من است که شما را قوتی میدهم که به نام عیسی مسیح مار عقرب دیو ها و هرچه در زندگی شما نا امنی ایجاد کرده را قدرتش را بشکنی و باطل کنی و نترسی.مسیح میداند مردمی که زیر فشار و ظلم و ترس شیطان بودند میترسند در مقابل شیطان بایستند عیسی میگوید نترس به تو کاری نمیتواند کند زیرا من تو را اقتدار دادم تا بر آنها پای بگذارید.من پشت شما هستم.مسح و اقتدار من با شما است.شیطان بر ما اقتدار ندارد اما شیطان قدرت دارد.کسی که قدرت دارد و اجازه استفاده از قدرت را هم دارد یعنی اقتدار دارد.یک پلیس اقتدار دارد زیرا هر قدرت دارد هم اجازه ی استفاده از آن قدرت را دارد.حتی یک سرباز صفر باشد فقطکافی است لباس نظام تن او باشد اگر کسی بر او دست درازی کند به دادگاه نظام میبرند و میگویند تو به تمام نظام دست درازی کردی.!خدا به عنوان سر ما و ما بعنوان سرباز صفر هم باشیم زیر اقتدار خدا که باشیم کسی به تو خطر برساند با پادشاه که خدا است طرف است اما خدا را شکر که ما نه سرباز صفر بلکه در عیسی مسیح پادشاهان و فرماندهان هستیم.,,,,,,

اشتراک