در جنگ با ابلیس از فیض خدا تجهیز شو

کشیش سیامک زرگری
3 آگوست, 2014

چکیده موعظه

در جنگ با ابلیس از فیض خدا تجهیز شو.فیض خدا ما را کافی است.اگر لطف خدا نباشد ما تا به حال مرده بودیم.برکت های خدا فیض های خدا مثل گنجی است و شریر چون دزد میاید تا بدزدد آن برکت را بکشد و هلاک کند.اما ما باید از این فیض ها محافظت کنیم و نگه داریم.هر چیزی که خدا به تو داده یک گنج است.شیطان ارزش های خدا را خیلی بهتر از ما میفهمد برکات خدا را خیلی بهتر از ما میشناسد.از این رو برای دزدی میاید و از بی خبری ما استفاده میکند.شیطان قدرتی ندارد مگر از طریق دروغ.در تمام فرشته هایی که سقوط کردند شیطان از نظر قدرت ضعبف ترین است اما از عملکرد بالاتر است زیرا فریب او قدرت دارد اما قدرت حقیقت ما فوق آن است و اسارت فریب را میشکند و اسیر را آزاد میکند.ما در مسیح قدرت داریم که اعمال ابلیس را باطل کنیم.از باب 3 پیدایش تا مکاشفه راجع به جنگ صحبت میکند جنگی که با شیطان شروع شد و در نهایت شیطان با تمام قدرت هایش به جهنم خواهد رفت و بسته خواهد شد.هر کس در این دنیا هست خواسته و نخواسته در این جنگ هست.شیطان از قدرت ما در مسیح خبر دارد.هر چه شیطان به تو میگوید را برعکس کن دقیقا آن چیزی میشود که خدا میگوید.میگوید تو بدبختی!بگو آها مرسی پس من در مسیح خوش بخت هستم.تو ضعیفی!آها مرسی من قوی هستم.زیرا از دهان شیطان جز دروغ و محکومیت چیزی نمیگوید و شخص حکیم باید از مکر های او بی خبر نباشد.او با دروغ ما را خلع سلاح میکند و اسیر میکند .دنیا را از طریق یک دروغ به حوا به دست آورد.هیچ زوری هم در میان نبود.اما به نام عیسی مسیح ما با حقیقت دنیایی که در دست اوست را پس میگیریم حقیقت ما را آزاد خواهد کرد و حقیقت عیسی مسیح خداوند است.شیطان و قدرت هایش در دنیای تاریکی کار میکنند و ما را وارد جنگی با خودش میکند حتی اگر نخواهیم.ما در کتاب مقدس با واژه ای رو به رو میشویم به اسم کتاب جنگهای خدا.جزء کتاب مقدس نیست اما جزء کتب تواریخ یهود بود که در اعداد21:14 اسم این کتاب آمده است و تمام روش های جنگی در این کتاب نوشته شده است و خدا آنها را یاد داده هست .خدا اجازه داد نوشته شود تا به جهت تعلیم و هوشیاری و حکمت باشد.تا اگر آنها پیروز شدند ما نیز پیروز شویم.خدا ما را تجیهز کرده است و دست خالی نگذاشته است.,,,,

اشتراک