در روزهای شریر خداوند پشت پهلوانان می ایستد نه پشت قهرمانان

کشیش سیامک زرگری
15 مارس, 2015

چکیده موعظه

از چه میترسی؟خدا زنده است!وقتی باور داری عیسی زنده است محکم اعلام کن عیسی زنده است.جنگ ها روحانی در افسسیان آمده است.زندگی افسسیان خیلی شبیه ما ایرانی ها بود با اینکه در روم بود!مثل ما در خرافات و جادوگری و فالگیری زیاد بودند!زمانی که ایمان آوردند اولین کاری که کردند خودشان را از نوع نجاسات پاک کرده همه را آتش زدند.مشکل دوم این بود که از زمان ایمانشان اختلاف های زیادی در خانواده شان آمد.از طریق ایماندار های شهر به آنها حمله میشد و به جان هم افتاده بودند.پولس قبل از جنگ روحانی این را عنوان میکند »ای زنان ای شوهران!چون تصمیم داشتند به نام مسیح زندگی کنند و خدای یونان را پرستش نکنند!این جنگها برای این بود که اینها باور کرده بودند عیسی کیست!پولس اینجا دارد مینویسد تا بگوید حواستان باشد که از کجا میخورید.جنگت را اشتباه گرفتی جنگ تو با جسم و خون نیست بلکه با دنیای تاریکی است.در توانایی خدا زورآور شوید.اگر یاد نگیری برای زندگی ات بایستی زندگی ات عوض نمیشود.خدا تو را در باغ عدن گذاشته و شیطان نمیتواند تو را در قدرت ببیند و میاید تا قدرت و تاج تو را بدزدد.افسسیان این را میگوید که از حریم و تخت و اقتدارت مواظبت کن.در رینگ بوکس،قهرمان زمان پیروزی در خون است فکر نکن نمیخوری،تمام قهرمانان ضربه میخورند اما در نهایت پیروزی از آن ما است.خیلی از قهرمانان دقیقا جایی که افتادند و گمان میکنند تمام شده با یک ضربه کار را تمام میکنند.عیسی میگوید من از قبر بلند شدم تو هم بلند شو.تو میتوانی بلند شوی زیرا من از تمام تجربیات تو عبور کردم.حواست به دلت باشد خطا نکن.به پهلوانی قهرمانی کن.به هر قیمتی قهرمان نشو به روش کج قهرمان نشو زیرا در این صورت در نظر خدا تو بازنده ای بلکه به روش پهلوانی پیش برو اخلاقیات و ارزش هایت را زیر پا نگذار خودت را ساده نفروش خدا پشت پهلوانان می ایستد زیرا خودش در تمام مسیر هرگز خیانت نکرد هرگز نامردی نکرد به قانون پهلوانی کرد و خدا او را از میان مردگان برخیزانید و به او نامی ما فوق همه نام ها داد .جنگ روحانی را بشناس.خدا به انسان در پیدایش گفت تسلط کن و حکومت کن.تو نمیتوانی بر چیزی حکم کنی اگر آن را خوب نشناسی.شناخت به تو امتیازی را میدهد که تو خوب حکم کنی.وقتی بشناسی پس روی آن کنترل داری احاطه میابی و میتوانی حکم کنی.با خبر باشید که چگونه به دقت رفتار کنید نه چون جاهلان بلکه چون حکیمان و وقت را در یابید زیرا این روزها شریر است .همین روزهایی که همه چیز به هم ریخته است به خانواده تو مال تو همه چیز تو دارد حمله میشود اینها روز شریر است.وقتی حملات پشت هم میاید روزها روز شریر است جنگ روحانی است هوشیار باش آژیر بکش.,,,,,,,,,,

اشتراک