در طوفانهای زندگی

کشیش سیامک زرگری
27 ژانویه, 2013

چکیده موعظه

 

متی8:23 «عیسی و شاگردان در کشتی».داستان زندگی ما است که این کشتی میتواند زندگی ما باشد مواقعی که حس میکنیم امواج زندگی فراتر از حجم ظرفیت ما است موج های مالی موج های جسمی موج های عاطفی موج های فامیل و دوستان احساس میکنیم همه بر ضد ما هستند!موج های اداری و جواب های منفی که میشنویم!با این فشار ها حس میکنیم که دیگر از این جان سالم به در نمیبرم.اضطراب عظیم در دریا پدید آمد و عیسی گفت چرا ترسانید؟ترس واژه ای است زمانی که احساس خطر از چیزی که وجود واقعی دارد و تو را تهدید میکند مثلا دیدن حیوان درنده ای که برای تو تهدید است !اضطراب زمانی است که چیزی در واقعیت وجود ندارد اما فکر تو این است که اگر بشود برای تو تهدید است هنوز نیست اما اگر هایش ما را نگران میکند.شاگردان هر دو را داشتند و گاهی ما در زندگی هم هر دو را داریم.شاگردان گفتند خداوندا ما را دریاب که هلاک میشویم(ما نیز گاهی میگوییم خدایا کجایی /چرا به داد من نمیرسی دارم میمیرم زندگی ام در هلاکت است )عیسی گفت ای کم ایمانان چرا هراسانید؟(چرا فکر میکنی حتما غرق میشوی؟چرا خودت را غرق شده و شکست خورده میپنداری؟).در شرایطی که در بحران هستی و فکر میکنی خدا نیست عیسی از تو میپرسد ایمانت کجا است؟بله سخته در امواج ایستادن و شهامت به خرج داد ولی ایمان قدرتی است که تو را در سختی ها نگه میدارد.اگر عیسی در زندگی تو است نمیگذارد کشتی که خودش در آن سکونت دارد خراب شود.تا الان تو سکان دار بودی اما بگذار عیسی سکان تو را بگیرد.آنگاه عیسی برخاسته(جایی که مینشینی عیسی بلند خواهد شد) و باد ها و دریا را نهیب کرده که آرامی پدید آید.مسیح فقط برای روح های پلید نهیب میزند .در باور فرهنگ مردم در بین النهرین این بود که در دریا الهه ای به نام الهه هرج و مرج وجود دارد و سیل وقتی این الهه تکان میخورد تولید میشود.وقتی خدای باد با الهه هرج و مرج مواجه میشود و بر علیه چیزی با هم جنگ میکنند امواج تولید میشود و ویرانی تولید میشود........

اشتراک