در نام عیسی قدرت داری دروازه های جهنم را ببندی

کشیش سیامک زرگری
7 سپتامبر, 2014

چکیده موعظه

عیسی سر کلیسا و کلیسا بدن عیسی است آنچه برای سر هست برای بدن هم هست.تمامی قوت و اقتدار عیسی در روح خدا بر ما نیز جاری است هر که به او ایمان آورد قادر است کارهایی که او کرد را بکند.عیسی مسیح بهای گناه را داده اما قدرت ما کجا است؟قدرتی که خدا رد باغ عدن به انسان داد در صلیب عیسی بازگشت کرد و ما آن را پس گرفتیم در عیسی و باید از آن استفاده کنیم.عیسی ما را از قدرت تاریکی رهانید و به پادشاهی پسرش عیسی مسیح منتقل کرد.پس ما نه فقط آمرزش گناه بلکه قدرت و اقتدار مسیح را نیز داریم.برای سخنگوی خدا بودن چند مورد را بررسی کردیم ،اینکه رابطه مان را با خدا شفاف کنیم درست کنیم در این صورت تمامی قدرت سر بر بدن جاری میشود موضوع گناه این نیست که فقط خدا را ناراحت میکند بلکه تو را از جایگاهت بر میدارد و اقتدارت را میگیرد و زیر دست و پای شیطان لطمه میخوری و این برای پدر خیلی سخت و ناراحت‌کننده است او دلش میشکند که ما در نا بودی هستیم و اجازه ی دخالت را از خدا گرفتیم.از این رو برخیز رابطه ات را با خدا درست کن توبه و تقدیس شو و در اقتداری که خدا به تو داده برکرد در زیر چتر خدا برگرد و دهان شیطان را ببند و هر چه از تو دزدیده را پس بگیر در نام عیسی.سهمت را انجام بده آنچه سهم خدا است ،خدا انجام خواهد داد.وقتی میگوییم به نام مسیح این به این معنا نیست همه چیز بر دوش عیسی است ما نیز سهم داریم بایستیم بجنگیم فرمان دهیم و نام خدا قوت ما و تایید ما خواهد بود.حتی اگر افتادی هنوز در مسیح قدرت داری که به شیطان بگویی از من دور شو.چطور؟وقتی حقیقت عیسی و عدالتش را عوض نمیکنی کلام سر جایش است حتی اگر افتاده باشی حقیقت تو را آزاد خواهد کرد و فیض تو را بلند میکند.سلاح دوم در سخنگوی خدا بودن خون عیسی است.چرا شیطان از خون عیسی میترسد؟وقتی خدا انسان را آفرید گفت جان هر موجود در خون اوست ،گرفتن خون و جان به معنی قتل است.یکی از دلایلی که میگوید قتل نکن این است که تو صاحب این خون و جان نیستی چه خودت را بکشی چه فرد دیگری گناه است.خدا وقتی انسان را خلق کرد شیطان میدانست انسان کیست و از طرفی میدانست مزد گناه موت است واگرگناه کند جانش گرفته میشود،قتل هم که نمیتوانم کنم و انسان را بکشم چون قانون الهی است.,,,,

اشتراک