در پیروزی عیسی هستیم یا ظفر عیسی ؟ درهای شالوم برای ما باز یا بسته خواهدشد

کشیش سیامک زرگری
2 دسامبر, 2018

چکیده موعظه

چگونه میشود در این دنیای پر از درد شالوم داشت با اینکه میدانیم خدای ما خدای شالوم است.چرا در زندگی ها شالوم ها دیده نمیشود علی رغم اینکه به خدای شالوم ایمان داریم.کولسیان2:14«آن مدارکی که برای محکوم کردن ما جمع آوری شده بود آن سند محکومیت ما که شیطان تا بر ضد ما استفاده کند را باطل کرد و به روی صلیب میخکوب کرد و محو ساخت و تمام ریاسات و قدرت های آسمان دوم را خلع سلاح کرد و در نظر همگان رسوا ساخت و از طریق صلیب بر آنها ظفر یافت». شریعت خدا ابزاری در دست شیطان شده است تا به وسیله آن دیگران را محکوم کند و بر ضد ما استفاده کند.عیسی آمد سند هایی را که بر ضد ما نوشته شده بود (یادت هست در فلان تاریخ فلان کار را کردی؟!) که شیطان آنها را ثبت کرده بود ،آنها با صلیب و خون عیسی باطل شد.بسیاری از اوقات شیطان گناه را طراحی مینکد و خود انسان هم نمیخواست،پس در اینجا میبینیم سند سازی و طراحی های شیطان که بر ضد تو یا توسط تو برای دیگران تدارک دیده بود ،توسط عیسی پاره شد.دیگر مدرکی علیه ما وجود ندارد.پس ما هم چوبی به جها محکوم کردن دیگری بر نداریم چرا که وسیله ی شیطان خواهیم شد و مثل شیطان عمل میکنیم در حالی که باید به شباهت مسیح عمل کنیم. در تمام ترجمه های کتاب مقدس گفته شده عیسی پیروزی یافت تنها در ترجمه قدیم گفته شده ظفر یافت!بین پیروزی وظفر فرقی وجود دارد ودرک آن به ما در دریافت شالوم و دریافت مکاشفات کمک میکند.پیروزی صحبت از جنگی است که در این خنگ خون و آتش و خاکستر است و مرگ داخل آن است اما در نهایت این جنگ یکی پیروز میشود .این پیروزی در میانه ی جنگ است و در واقع نقطه ای از جنگ است.عیسی در میدان جنگی که بر ضد ما بود وارد میشود جنگی که در آن خون و خستگی و پیاله نوشیدن است. در یک جایی پیروزی رخ میدهد که عیسی روی صلیب چه کرد.پس این آیه 14 پیروزی عیسی است که سند محکومیت را پاره کرد.....

اشتراک