دعای ايمان يا دعای تسليم ؟ کداميک برای شفا لازم است ؟

کشیش سیامک زرگری
14 ژانویه, 2018

چکیده موعظه

شالوم=شفا
مفهوم شالوم یعنی این،هزار نفر به دست چپ تو ده هزار نفر به دست راست تو ،اما آسیبی به تو نخواهد رسید.خدا جلوی آفت ها را میگیرد که به زندگی تو نرسد.وقتی صحبت از شفاست منظور تمام ابعاد آن است.امروزه بیشتر آمار مراجعه مردم به دکتر مشکلات روانی است که فوری برایش قرص تجویز میکنند.بی خوابی،ترس ها،نگرانی ها هستن اما شفای خدا در زندگی تو خواهد بود.شفای خدا یعنی نیکویی خدا و آرامی خدا قوت خدا در زندگی ما.در باره ی شفا بسیار صحبت ها هست،شک هایی که می آید که چه کنیم دعا کنیم یا نه مبادا آبروی ما برود و شفا نیاید!لازم است ما شفا را از دید خداوند بنگریم.شفا را از روی زمین نگان نکرد بلکه قلب خدا را دید.انجیل متی8 آیه 1تا3«شخص جذامی: ای خداوند اگربخواهی میتوانی مرا طاهر سازی».خیلی مواقع ایمان ما مثل این فرد جذامی است میدانیم خدا قدرت دارد شفا دهد اما مطمئن نیستیم میخواهد یا نه!میدانیم خدا قدرت دارد پرونده زندگی مارا دردست بگیرد اما نمیدانیم میخواهد این کار را کند یا نه!پس مشکل ما در باور ماست !گاهی نظرات دکترها،سختی،دعای اجابت نشده،بیماری کهنه و خیلی دلایل دیگرموجب شکل گیری این باور میشود که خدا نمیخواهد و این خطر بزرگی است.لازم است این باور شکسته شود و الهیات ما عوض شود چرا که شفا به واسطه ایمان ما اتفاق می افتد نه بر اساس تجربیات منفی ما.کلام خدا میگوید مطابق ایمانت به تو عطا خواهد شد.گاها هنگام دعا ی خدمین برای شفا دیدم گفته اند: «من دعا میکنم اگر اراده ی خدا باشد تو را شفا میدهد ایمان داری؟»این طرز دعا کردن ایمان نمیخواهد شیر یا خط آوردن است وتوجیه استفاده از این را به عبارت عیسی که گفت نه به خواهش من بلکه به اراده ی تو استناد میدهند!مشکل اینجاست وقتی کلام خدا به خوبی درک نشود شاهد نتایج معکوسی هستیم که به بار میاید.متی42: 26 « ای پدر اگر ممکن است این پیاله بدونوشیدن از من بگذرد.آنچه اراده توست بشود»شرح حال عیسی در آخر خدمتش در حال دعا با خدا است که میگوید ای پدر آی طرح دیگری نقشه ی دیگری طریق دیگری هست که بتوان جهان را نجات داد؟ما به این دعا دعای تسلیم میگوییم زمانی که ما اراده ی خدا را جستجو میکنیم.اما برای شفا ما دعای ایمان انجام میدهیم.هیچ کجای کتاب مقدس مسیح هنگام شفا از خدا نپرسید ای پدر تو میخواهی این فرد را شفا بدهی؟پدر,,,,

اشتراک